TERAPIA TAKTYLNA


Przemiany dokonujące się w polskiej oświacie stawiają nauczycieli wobec konieczności poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych metod czy form pracy z uczniami. Twórcze podejście nauczycieli powoduje wprowadzanie w szkołach wielu autorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych czy metodycznych, a co za tym idzie podnoszenie jakości pracy szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 w Węgrowie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym rozpoczęto wprowadzanie innowacji programowej – „ Terapia taktylna”. Czas jej trwania obejmuje okres od 01.09.2011 do 31.08.2015 r. Rozpoczęcie innowacji stało się możliwe dzięki zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowych działań innowacyjnych. Co wpłynęło na to, że w SOSz-W w Węgrowie, rozpoczęto poszukiwanie nowych metod pracy?
Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji i wynikającymi z niej potrzebami wprowadzenia zmian w ofercie zajęć terapeutycznych. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie przybywa dzieci z różnorodnymi problemami rozwojowymi. Koniczne okazało się szukanie metod pracy uruchamiających naturalne mechanizmy rozwoju człowieka. Stosowanie „ terapii taktylnej” (wyciszającej lub inaczej dotykowej, jak określa się tę metodę), wprowadzonej pilotażowo w roku szkolnym 2009/2010, z dzieckiem z oddziału zerowego, przez terapeutkę mgr Małgorzatę Mieszało, przyniosło pozytywne rezultaty w zakresie stymulacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego , aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej oraz świadomości kinestetycznej. Z chwilą wprowadzenia w życie nowej metody innowacją programową zostali objęci uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej z oddziałami zerowymi i gimnazjum, wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie, u których występują wyzwania rozwojowe lub zalecenia do uczęszczania na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz te, których rodzice złożą wniosek o potrzebie udziału ich dziecka w tych zajęciach. Nowatorstwo wprowadzonej innowacji programowej jaką jest terapia taktylna, polega na podawaniu dotyku i wyciszaniu, za pomocą specjalnych technik masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Tego rodzaju terapia może być stosowana przy wielu problemach rozwojowych takich jak: nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia zachowania, upośledzenie umysłowe, autyzm, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia okołoporodowe. Przewidywane efekty prowadzonej innowacji mogą być różnorodne, w zależności od deficytu i potencjału rozwojowego dziecka. Mogą też być osiągnięte w różnym czasie prowadzenia terapii. Prowadzenie terapii taktylnej generalnie wpływa dodatnio na stymulację zmysłu dotykowego i hormonalnego, optymalizację funkcjonowania układu nerwowego , poprawę rozwoju ruchowego.
Cytując słowa Christiana Morgensterna – „Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro.” Każdy z nas może być dawcą dobra, wystarczy tylko chcieć pracować nad sobą , szukać w sobie ukrytych zdolności, które dane potrzebującym dzieciom zaowocują w nich i przyniosą radość im i ich rodzinom.
Wierzymy, że innowacja ta połączona z działaniami terapeutów oraz wsparciem ze strony rodziców przyniesie oczekiwane rezultaty.
Osobą wdrażającą innowację i bezpośrednio za nią odpowiedzialną jest mgr Małgorzata Mieszało. Wspierają ją członkowie Zespołu Terapeutycznego przy SOSzW w Węgrowie.

Hanna Kasperowicz

Przewiń do góry Skip to content