Podsumowanie projektu realizowanego przez SCWEW w Węgrowie

     Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dobiega końca. Zespół SCWEW wdrażał zaplanowane działania przez okres 18 miesięcy. Obecnie z końcem czerwca 2023 r. zamykamy ostatni, siódmy etap. Minione miesiące przebiegały pod znakiem wytężonej pracy, szkoleń, konferencji, planowania i realizacji działań projektowych, współpracy z przedszkolami i szkołami w zakresie wsparcia procesu edukacyjnego i terapeutycznego. Przedsięwzięcia podejmowane przez Zespół SCWEW wspólnie z placówkami ogólnodostępnymi uczestniczącymi w projekcie przyniosły dużo dobrego. W ciągu tych niespełna dwóch lat zrealizowano wiele różnorodnych działań: przeprowadzono pogłębione diagnozy potrzeb przedszkoli i szkół, zaplanowano formy wsparcia dla tych placówek, utworzono i wyposażono wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, przeprowadzono wiele godzin konsultacji dla dyrektorów, koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, nauczycieli i specjalistów, rodziców, uczniów. Odbyły się rady szkoleniowe prowadzone przez ekspertów zewnętrznych. Wszystkie te działania wynikały z potrzeb zgłaszanych przez osoby zainteresowane i stanowiły wsparcie w pracy z dziećmi/uczniami w grupie zróżnicowanej. Przeprowadzono również dwie kampanie społeczne, dwie konferencję (inaugurującą i podsumowującą projekt). Podejmowano wiele przedsięwzięć promujących ideę edukacji włączającej w środowisku. Wartością dodaną wdrażanego projektu było zacieśnienie współpracy między przedszkolami, szkołami oraz instytucjami partnerskimi wspierającymi Zespół SCWEW w podejmowanych działaniach.  

 

Edukacja włączająca szansą dla optymalnego rozwoju uczniów

Dzieci z różnego typu zaburzeniami czy niepełnosprawnościami potrzebują wsparcia w procesie kształcenia lub specjalnej organizacji nauki. Odpowiedź na te potrzeby stanowi model edukacji włączającej, który zakłada organizację systemu oświaty w taki sposób, aby umożliwić stworzenie przestrzeni zapewniającej każdemu dziecku uczestnictwo w procesie uczenia się, czyli nabywania wiedzy, umiejętności, rozwijania kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych. Sprzyja temu zwiększenie dostępności szkoły, otwarcie jej na potrzeby wszystkich dzieci. Ważne jest podjęcie działań mających na celu umożliwienie uczniom z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami optymalnego funkcjonowania w macierzystej placówce ogólnodostępnej w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Wdrażanie modelu edukacji włączającej wymaga współdziałania wszystkich pracowników przedszkola czy szkoły. Wówczas można uzyskać najlepsze efekty wprowadzanych oddziaływań, co wpływa na zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz zapewnia im warunki do rozwoju indywidualnego potencjału. Takie podejście daje większe możliwości pełnego włączenia uczniów w życie społeczne. Niezwykle istotną sprawą w procesie wdrażania modelu edukacji włączającej jest przygotowanie szkół ogólnodostępnych w taki sposób,  aby były w stanie każdemu uczniowi zapewnić optymalne środowisko do nauki i rozwoju. Realizacja projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wpisuje się w cele związane z wdrażaniem modelu edukacji włączającej.

Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej

Zgodnie z założeniami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” placówka pełniąca rolę SCWEW realizuje bardzo ważne zadanie. Swoimi działaniami wpływa na środowisko lokalne i propaguje wdrażanie zmian zmierzających do budowania społeczności włączającej.
Zespół specjalistów realizujących zadania w projekcie powinien być inicjatorem zmian procesowych prowadzących do wdrożenia edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Przeprowadzenie takich zmian jest możliwe między innymi
przez kształtowanie u nauczycieli nowych kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ponieważ praca w grupie czy klasie zróżnicowanej wymaga dostosowania procesu nauczania – uczenia się do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci.

Podstawowe wartości związane z procesem nauczania i uczenia się, które według Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej są ważne dla pełnego rozwoju przedszkoli i szkół to:

1)docenianie różnorodności polegające na traktowaniu różnic między uczniami jako zalet i czynników sprzyjających edukacji

2)wspieranie wszystkich uczniów, zgodnie z czym nauczyciele zakładają, że każdy będzie miał znaczące postępy w nauce

3)nastawienie na współpracę oparte na przeświadczeniu, że praca zespołowa i współdziałanie są bardzo ważne w procesie edukacji

4)indywidualny rozwój zawodowy polegający na uczeniu się nauczycieli przez całe życie, doskonaleniu wiedzy i umiejętności.

Zgodnie z założeniami edukacji włączającej i projektu wsparcie udzielane placówkom ogólnodostępnym przez SCWEW obejmuje takie działania, jak:

-przekazywanie wiedzy i umiejętności specjalistów pracownikom przedszkoli i szkół objętych wsparciem

-zakup w ramach wypożyczalni specjalistycznych sprzętów, materiałów, pomocy dydaktycznych do pracy w klasie zróżnicowanej

-przygotowywanie szkoleń i materiałów edukacyjnych

-zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia

-podejmowanie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb przedszkoli i szkół,
w tym prowadzenie konsultacji, obserwacji zajęć, zajęć modelowych

-wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami i specjalistami.

SCWEW według założeń ma być nowym rozwiązaniem organizacyjnym tworzącym sieć społeczną ukierunkowaną na wsparcie systemowe dziecka, rodziny i szkoły.

Szkolenia Kadry SCWEW w Węgrowie

Osoby realizujące zadania w ramach SCWEW w Węgrowie w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wzięły udział w cyklu szkoleń. Organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pierwszą część stanowiło szkolenie e-learningowe realizowane w okresie od 21.02.2022 r. do 31.03.2022 r. Obejmowało ono zagadnienia związane z edukacją włączającą, funkcjonowaniem szkoły zgodnie z założeniami edukacji włączającej oraz edukacją zdalną/hybrydową w szkole włączającej. Druga część szkoleń w formie on-line odbyła się w kwietniu 2022 r. Tematyka poszczególnych modułów dotyczyła: SCWEW jako instytucji wspierającej, oceniania uczniów w klasie zróżnicowanej, metod pracy w klasie zróżnicowanej, planowania pracy nauczyciela w szkole włączającej, pracy z dorosłymi, współpracy w pracy SCWEW. Szkolenia prowadzili doświadczeni specjaliści, którzy korzystali z ciekawych, angażujących uczestników metod i form pracy. Podczas spotkań on-line kadra SCWEW poszerzyła wiedzę z zakresu edukacji włączającej oraz pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Uczestnicy mieli także okazję poznać przedstawicieli specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą z innych placówek, wymienić się doświadczeniami, pomysłami i lepiej zrozumieć zadania, jakie będą realizowane w czasie trwania projektu. Dodatkowy atut stanowią przygotowane przez prowadzących i udostępnione uczestnikom szkoleń materiały, przydatne w codziennej pracy w SCWEW.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Współczesny świat cały czas się zmienia, rozwija, powstają nowoczesne technologie, oprzyrządowania i różnorodne urządzenia, które mogą wspomagać osoby ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji. Wszystkie te zjawiska powodują konieczność dokonywania ewaluacji systemu edukacji, ciągłego podejmowania działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości i efektywności kształcenia. Następują także systematyczne zmiany w świadomości społecznej, zmienia się podejście społeczeństwa do osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, które są coraz bardziej rozumiane, akceptowane i wspierane. Wszystkie te czynniki sprzyjają podejmowaniu skutecznych działań na rzecz edukacji włączającej. Wśród najważniejszych elementów sprzyjających poprawie jakości kształcenia wskazywane są takie jak:

– wszechstronne wspieranie integralnego rozwoju każdego dziecka

– organizowanie pracy w zróżnicowanych zespołach klasowych w taki sposób, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od swoich możliwości, mogli w pełni uczestniczyć w procesie nauczania-uczenia się

– podejmowanie działań zapobiegających w możliwie jak największym stopniu wykluczeniu poszczególnych uczniów

– stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń między uczestnikami życia społecznego we wspólnocie szkolnej.

      Świadoma i skuteczna współpraca specjalistów z placówek specjalnych z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi w zakresie działania na rzecz dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich rodzin to jeden z głównych warunków, które mogą się przyczynić do wprowadzenia korzystnych zmian w polskim systemie edukacji. W tym właśnie obszarze mieszczą się działania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Rola tworzonych w nich zespołów specjalistów zgodnie z założeniami Modelu SCWEW ma polegać na wspieraniu pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w planowaniu i realizacji działań na rzecz edukacji włączającej poprzez chociażby udział w diagnozowaniu potrzeb dzieci, planowaniu pomocy dla nich, dobieraniu właściwych metod pracy w grupie zróżnicowanej i innych działaniach o charakterze wspierającym. Kompleksowe i długofalowe działania w tym zakresie mogą przyczynić się w przyszłości do wykreowania szkoły i społeczeństwa włączającego.

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Powiat Węgrowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Grant przyznano w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Ramy czasowe przedsięwzięcia obejmują okres od 01.11.2021 r. do 30.06.2021 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny cel przedsięwzięcia to poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Wartość budżetu projektu wynosi 996094,46 złotych.

Działaniami zaplanowanymi w projekcie zostanie objętych 10 placówek ogólnodostępnych:

Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala w Węgrowie

Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

Szkoła Branżowa I stopnia w Węgrowie

Technikum w Węgrowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

W skład zespołu SCWEW wchodzą:

lider – Hanna Kasperowicz

ekspert ds. edukacji włączającej – Gabriela Strąk

ekspert ds. informacji i ewaluacji – Agnieszka Wiśniewska

ekspert ds. technologii wspomagających – Katarzyna Gierej

nauczyciele i specjaliści – Katarzyna Dybowska, Sylwia Szustak, Aneta Romańska, Małgorzata Krynicka, Kamila Błażejczyk, Karolina Kopeć

Efekty planowane do osiągnięcia:

Dane kontaktowe:

tel. 257920161

adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl

Przewiń do góry Skip to content