Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej

Zgodnie z założeniami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” placówka pełniąca rolę SCWEW realizuje bardzo ważne zadanie. Swoimi działaniami wpływa na środowisko lokalne i propaguje wdrażanie zmian zmierzających do budowania społeczności włączającej.
Zespół specjalistów realizujących zadania w projekcie powinien być inicjatorem zmian procesowych prowadzących do wdrożenia edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Przeprowadzenie takich zmian jest możliwe między innymi
przez kształtowanie u nauczycieli nowych kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ponieważ praca w grupie czy klasie zróżnicowanej wymaga dostosowania procesu nauczania – uczenia się do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci.

Podstawowe wartości związane z procesem nauczania i uczenia się, które według Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej są ważne dla pełnego rozwoju przedszkoli i szkół to:

1)docenianie różnorodności polegające na traktowaniu różnic między uczniami jako zalet i czynników sprzyjających edukacji

2)wspieranie wszystkich uczniów, zgodnie z czym nauczyciele zakładają, że każdy będzie miał znaczące postępy w nauce

3)nastawienie na współpracę oparte na przeświadczeniu, że praca zespołowa i współdziałanie są bardzo ważne w procesie edukacji

4)indywidualny rozwój zawodowy polegający na uczeniu się nauczycieli przez całe życie, doskonaleniu wiedzy i umiejętności.

Zgodnie z założeniami edukacji włączającej i projektu wsparcie udzielane placówkom ogólnodostępnym przez SCWEW obejmuje takie działania, jak:

-przekazywanie wiedzy i umiejętności specjalistów pracownikom przedszkoli i szkół objętych wsparciem

-zakup w ramach wypożyczalni specjalistycznych sprzętów, materiałów, pomocy dydaktycznych do pracy w klasie zróżnicowanej

-przygotowywanie szkoleń i materiałów edukacyjnych

-zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia

-podejmowanie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb przedszkoli i szkół,
w tym prowadzenie konsultacji, obserwacji zajęć, zajęć modelowych

-wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami i specjalistami.

SCWEW według założeń ma być nowym rozwiązaniem organizacyjnym tworzącym sieć społeczną ukierunkowaną na wsparcie systemowe dziecka, rodziny i szkoły.

Szkolenia Kadry SCWEW w Węgrowie

       Osoby realizujące zadania w ramach SCWEW w Węgrowie w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wzięły udział w cyklu szkoleń. Organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pierwszą część stanowiło szkolenie e-learningowe realizowane w okresie od 21.02.2022 r. do 31.03.2022 r. Obejmowało ono zagadnienia związane z edukacją włączającą, funkcjonowaniem szkoły zgodnie z założeniami edukacji włączającej oraz edukacją zdalną/hybrydową w szkole włączającej. Druga część szkoleń w formie on-line odbyła się w kwietniu 2022 r. Tematyka poszczególnych modułów dotyczyła: SCWEW jako instytucji wspierającej, oceniania uczniów w klasie zróżnicowanej, metod pracy w klasie zróżnicowanej, planowania pracy nauczyciela w szkole włączającej, pracy z dorosłymi, współpracy w pracy SCWEW. Szkolenia prowadzili doświadczeni specjaliści, którzy korzystali z ciekawych, angażujących uczestników metod i form pracy. Podczas spotkań on-line kadra SCWEW poszerzyła wiedzę z zakresu edukacji włączającej oraz pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Uczestnicy mieli także okazję poznać przedstawicieli specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą z innych placówek, wymienić się doświadczeniami, pomysłami i lepiej zrozumieć zadania, jakie będą realizowane w czasie trwania projektu. Dodatkowy atut stanowią przygotowane przez prowadzących i udostępnione uczestnikom szkoleń materiały, przydatne w codziennej pracy w SCWEW.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

       Współczesny świat cały czas się zmienia, rozwija, powstają nowoczesne technologie, oprzyrządowania i różnorodne urządzenia, które mogą wspomagać osoby ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji. Wszystkie te zjawiska powodują konieczność dokonywania ewaluacji systemu edukacji, ciągłego podejmowania działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości i efektywności kształcenia. Następują także systematyczne zmiany w świadomości społecznej, zmienia się podejście społeczeństwa do osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, które są coraz bardziej rozumiane, akceptowane i wspierane. Wszystkie te czynniki sprzyjają podejmowaniu skutecznych działań na rzecz edukacji włączającej. Wśród najważniejszych elementów sprzyjających poprawie jakości kształcenia wskazywane są takie jak:

– wszechstronne wspieranie integralnego rozwoju każdego dziecka

– organizowanie pracy w zróżnicowanych zespołach klasowych w taki sposób, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od swoich możliwości, mogli w pełni uczestniczyć w procesie nauczania-uczenia się

– podejmowanie działań zapobiegających w możliwie jak największym stopniu wykluczeniu poszczególnych uczniów

– stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń między uczestnikami życia społecznego we wspólnocie szkolnej.

      Świadoma i skuteczna współpraca specjalistów z placówek specjalnych z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi w zakresie działania na rzecz dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich rodzin to jeden z głównych warunków, które mogą się przyczynić do wprowadzenia korzystnych zmian w polskim systemie edukacji. W tym właśnie obszarze mieszczą się działania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Rola tworzonych w nich zespołów specjalistów zgodnie z założeniami Modelu SCWEW ma polegać na wspieraniu pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w planowaniu i realizacji działań na rzecz edukacji włączającej poprzez chociażby udział w diagnozowaniu potrzeb dzieci, planowaniu pomocy dla nich, dobieraniu właściwych metod pracy w grupie zróżnicowanej i innych działaniach o charakterze wspierającym. Kompleksowe i długofalowe działania w tym zakresie mogą przyczynić się w przyszłości do wykreowania szkoły i społeczeństwa włączającego.

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Powiat Węgrowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Grant przyznano w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Ramy czasowe przedsięwzięcia obejmują okres od 01.11.2021 r. do 30.06.2021 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny cel przedsięwzięcia to poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Wartość budżetu projektu wynosi 996094,46 złotych.

Działaniami zaplanowanymi w projekcie zostanie objętych 10 placówek ogólnodostępnych:

Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala w Węgrowie

Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

Szkoła Branżowa I stopnia w Węgrowie

Technikum w Węgrowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

W skład zespołu SCWEW wchodzą:

lider – Hanna Kasperowicz

ekspert ds. edukacji włączającej – Gabriela Strąk

ekspert ds. informacji i ewaluacji – Agnieszka Wiśniewska

ekspert ds. technologii wspomagających – Katarzyna Gierej

nauczyciele i specjaliści – Katarzyna Dybowska, Sylwia Szustak, Aneta Romańska, Małgorzata Krynicka, Kamila Błażejczyk, Karolina Kopeć

Efekty planowane do osiągnięcia:

Dane kontaktowe:

tel. 257920161

adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl

Przewiń do góry Skip to content