Patron Szkoły Kornel Makuszyński

Urodzony 8 stycznia 1884 w Stryju, zm. 31 lipca 1953 w Zakopanem) – polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, członek Polskiej Akademii Literatury. Przed II wojną światową był jednym z najpoczytniejszych, najbardziej popularnych i najbardziej płodnych literacko polskich pisarzy

Z kart historii Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie

 • 1970 ->

  Historia kształcenia specjalnego na terenie Węgrowa sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wówczas z inicjatywy pani Zuzanny Rzący nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Węgrowie powstała pierwsza placówka dydaktyczno-wychowawcza dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Węgrowa i pobliskich miejscowości. Pani Zuzanna Rząca jako pierwsza dostrzegła potrzebę powstania instytucji zajmującej się kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Początki funkcjonowania szkoły pod jej kierownictwem były trudne ze względu na skromną bazę lokalową i dydaktyczną. Szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Szamoty 35 i zajmowała dwie sale lekcyjne, w których mieściły się trzy klasy: V, VI i VII. W pierwszym roku nauki klasy te liczyły razem 45 uczniów. W placówce pracowało wraz z panią dyrektor 2 nauczycieli. W kolejnych latach powstawały nowe oddziały.

 • 1975 -> 1979

  Nauczanie na poziomie szkoły podstawowej nie zaspokajało jednak potrzeb młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w naszym regionie. Absolwenci placówki nie mogli podjąć pracy zarobkowej bez przygotowania zawodowego, dlatego też nie było dla nich miejsca na rynku pracy. W roku 1975 kolejnym dyrektorem szkoły została mianowana pani Maria Joniuk, która poczyniła starania o rozszerzenie działalności placówki o zasadniczą szkołę zawodową. W 1977 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Siedlcach została utworzona Zasadnicza Szkoła Specjalna o kierunku dziewiarz maszynowo – ręczny dla dziewcząt z województwa siedleckiego. Dziewczęta uczęszczające do zasadniczej szkoły zawodowej mieszkały w internacie Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. W obu szkołach z roku na rok stale zwiększała się liczba uczniów. Od 1979 roku w szkole zatrudnionych było już 11 nauczycieli.

 • 1981 -> 1983

  Z biegiem lat powiększała się również baza lokalowa placówki. W 1981 roku nowym dyrektorem szkół została pani Janina Żołędowska. W latach 1982/1983 sale lekcyjne w obu szkołach zostały odnowione, co zapewniło lepsze warunki nauki dla dzieci i młodzieży.

 • 1984 -> 1990

  Rok 1984 przyniósł zmiany organizacyjne i kadrowe w szkole. Powołano nowego dyrektora placówki pana Gabriela Szarugę, który wykazał szczególną troskę o bazę lokalową w związku z coraz trudniejszymi warunkami pracy. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej odbywała się na dwie zmiany, 4 gdyż dotychczasowa baza lokalowa była niewystarczająca dla potrzeb obu szkół. To właśnie ówczesnemu dyrektorowi Gabrielowi Szarudze, wszyscy zawdzięczamy budynek szkoły, w którym do dnia dzisiejszego funkcjonuje nasz Ośrodek. Wiele wysiłku i inicjatywy wykazał on w staraniach o pozyskanie nowego budynku dla dynamicznie rozwijającej się placówki. Decyzją Inspektoratu Oświaty i Wychowania w Węgrowie w 1990 roku dawne budynki Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Mickiewicza 23 zostały przekazane naszej szkole. Budynki te wymagały remontu, dlatego też zostały częściowo zaadaptowane i zmodernizowane. W bardzo szybkim tempie, bo w ciągu 1 tygodnia wspólnymi siłami nauczycieli i uczniów przygotowano i wyposażono sale lekcyjne. Pierwszego września 1990 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej siedzibie szkoły.

 • 1990 -> 1997

  Od początku istnienia placówki szczególną uwagę zwracano na wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów. Wychowankowie kultywowali tradycje patriotyczne poprzez działalność w harcerskiej Drużynie Nieprzetartego Szlaku oraz zwyczaje i obrzędy, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez szkolnych. Duże osiągnięcia uzyskiwali również w sporcie. Organizowane były fakultatywne zajęcia z haftu. Uczennice szkoły zawodowej brały również udział w zajęciach muzycznych. Swoje talenty mogły prezentować podczas kiermaszy, wystaw, konkursów taneczno - wokalnych występując w zespole ludowym „Wesołe Podlasianki”.

 • 1997 -> 1999

  W 1997 roku dyrektorem ośrodka została pani Hanna Kasperowicz, która pełni
  tę funkcję do dzisiaj. W tym czasie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu
  placówki, powstawały nowe klasy, pracownie i gabinety specjalistyczne.
  W 1997 roku baza lokalowa szkoły w murowanej części budynków, obecnym
  Internacie Ośrodka, liczyła 5 sal lekcyjnych, sekretariat, gabinet dyrektora
  i pracownię techniczną, zaś w drewnianym budynku dawnej Szkoły
  Podstawowej Nr 2 mieściły się 3 pracownie wyposażone w sprzęt
  do kształcenia w zawodzie dziewiarz maszynowo -ręczny, sala gimnastyczna
  i biblioteka. W roku szkolnym 1997/1998 uchwalono Statut Szkoły, zaś
  16 czerwca 1998 roku odbyła się uroczystość związana z nadaniem imienia
  Kornela Makuszyńskiego Szkole Podstawowej i Zasadniczej Szkole
  Zawodowej. Od 1999 roku nasza placówka stanowiła Zespół Szkół Specjalnych
  w skład którego obok istniejących już szkół weszło Gimnazjum.

 • 2002

  W związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, w 2002 roku powołano na stanowisko wicedyrektora p. Agnieszkę Wiśniewską, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

 • 2000 -> 2003

  W latach 2000- 2003 przeprowadzono termomodernizację części drewnianej budynku szkoły. Pracownicy szkoły bardzo zaangażowali się w prace remontowe. Wiele wysiłku wszyscy włożyli w przygotowanie nowych sal lekcyjnych, aby zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki do nauki.
 • 2003

  W 2003 roku przekształcono Zespół Szkół Specjalnych w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Drugim domem dla naszych uczniów stał się Internat, którego kierownikiem została p. Maria Krasnodębska. Teren wokół budynku zagospodarowano zielenią, tak aby cieszył wzrok mieszkających w internacie dzieci.

 • 2004 -> 2012

  W roku 2004 w zasadniczej szkole zawodowej ze względu na potrzeby rynku pracy zmienił się profil kształcenia z zawodu dziewiarz maszynowo – ręczny na kucharz małej gastronomii. Od 2012 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz wymogom stawianym absolwentom przez pracodawców uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcą się w zawodzie kucharz. W kolejnych latach powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W 2008 roku utworzone zostały pierwsze oddziały przedszkolne, zaś od 2010 roku odbywają się zajęcia w ramach zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Nowym wyzwaniem dla dyrektora i Rady Pedagogicznej było pojawienie się w szkole uczniów z autyzmem. Dla potrzeb kształcenia tych dzieci w 2009 roku zostały utworzone klasy.

 • 2004 -> 2012

  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole wzbogacane są konkursami, wycieczkami, turniejami i zawodami sportowymi. Tradycję szkoły stanowią: wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dzieci i młodzieży Ośrodka, Andrzejki, Wigilie szkolne, Dzień Patrona, Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, bale charytatywne oraz akademie poświęcone ważnym rocznicom świąt państwowych.

 • 2012 ->

  Ze względu na bogatą ofertę edukacyjno-terapeutyczną do naszej placówki przybywa coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mając to na uwadze w 2012 roku Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk wraz z Radą Powiatu podjął decyzję o budowie nowego obiektu, w którym mieści się obecnie sala gimnastyczna, gabinety terapeutyczne i sale lekcyjne. Dzięki temu placówka dysponuje pomieszczeniami wyposażonymi odpowiednio do potrzeb kształcenia, rewalidacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży Ośrodka. W 2015

 • 2015 ->

  W 2015 roku placówka poszerzyła swoją ofertę zajęć dla najmłodszych dzieci. Powstało Przedszkole Specjalne w Węgrowie. Początkowo stanowiło tylko kilka oddziałów.

 • 2017 ->

  W związku z zwiększającą się z roku na rok liczbą wychowanków Ośrodka, w 2017 roku placówka otrzymała część budynku Internatu należącego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie na zasadzie umowy użyczenia. Internat Ośrodka został doposażony i zmodernizowany na potrzeby wychowanków SOSW w Węgrowie.

 • 2017 ->

  Od 2017 roku Ośrodek pełni ważną rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) na terenie powiatu węgrowskiego w ramach, którego realizowane są różne formy wsparcia dla dzieci i ich rodzin m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, usługi terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, fizjoterapii i rehabilitacji. Kompleksowe wsparcie w zakresie edukacji i terapii otrzymują dzieci i ich rodziny, co zapewnia harmonijny rozwój dzieciom z niepełnosprawnościami.

 • 2019 ->

  W 2019 roku organ prowadzący Starostwo Powiatowe w Węgrowie dokonał zakupu budynku dawnego Gimnazjum Gminy Liw, który po modernizacji będzie stanowił nowoczesną placówkę dydaktyczną dla uczniów Ośrodka.

 • 2019 ->

  Obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym edukacją i terapią objęte są dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy. Realizowane są również zajęcia dla uczestników zespołów rewalidacyjno – wychowawczych. Uczniowie SOSW w Węgrowie stanowią zróżnicowaną społeczność, posiadają różne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy specjalizuje się w edukacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Proces edukacyjny w Ośrodku jest dostosowany do indywidualnego tempa nauki, uzdolnień i trudności uczniów z różnymi potrzebami. Nauczanie jest spersonalizowane, ma na celu zaspokojenie potrzeb każdego ucznia i rozwijanie jego potencjału.

 • 1970 -> 2022

  Na przestrzeni lat zmieniała się struktura Ośrodka, zmieniali się pracownicy szkoły, nauczyciele i dyrektorzy. Od początku istnienia placówki towarzyszą nam jednak te same wartości i kierunki pracy dydaktyczno- wychowawczej. Tworzymy szkołę otwartą, przyjazną dziecku i jego rodzinie, opartą na właściwych wzorcach postępowania i przygotowującą do jak najbardziej samodzielnego życia.

Przewiń do góry Skip to content