Pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

     Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Węgrowie w ramach swoich zadań tworzy  sieci współpracy i samokształcenia. Pierwsze spotkanie jednej z sieci odbyło się 25.10.2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Wzięli w nim udział nauczyciele i dyrektorzy z przedszkoli i szkół z terenu powiatu węgrowskiego, w tym placówek uczestniczących w projekcie, a także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie. Podczas spotkania przeprowadzono diagnozę potrzeb uczestników. Określono temat przewodni sieci, główne cele i opracowano harmonogram działania. Ustalono, że uczestnicy sieci będą zajmowali się problematyką związaną z funkcjonowaniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym w szkole ogólnodostępnej. Omówiono zasady współpracy w ramach sieci.  Spotkanie było bardzo ciekawe. Stanowiło okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń. Liczymy na to, że współpraca  w ramach sieci przyniesie uczestnikom wiele wymiernych korzyści. Będzie sprzyjała poszerzaniu wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz tworzeniu nowych rozwiązań pedagogicznych na potrzeby placówek uczestniczących w sieci.

Konsultacje prowadzone przez specjalistów i ekspertów zewnętrznych w ramach działania SCWEW w Węgrowie

      W ramach III etapu realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jednym z głównych działań były konsultacje prowadzone w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem. Stanowiły one odpowiedź na zapotrzebowanie placówek. Konsultacje odbywały się według ustalonego harmonogramu. Obejmowały spotkania indywidualne i grupowe. Specjaliści zewnętrzni realizowali konsultacje dla dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, a także wsparcie specjalistyczne dla uczniów i rodziców. Odbyły się również spotkania/konsultacje dotyczące tworzenia i modyfikowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów. Natomiast eksperci zewnętrzni prowadzili konsultacje dla nauczycieli i specjalistów z placówek uczestniczących w projekcie. Łącznie w III etapie we wszystkich 10 placówkach odbyło się 90 godzin konsultacji.

Podsumowanie działań Zespołu SCWEW w SOSW w Węgrowie

Zakończyliśmy realizację III etapu projektu  „Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Ostatnie
3 miesiące od kwietnia do czerwca 2022 r. były pełne pracy i różnorodnych aktywności.
Zespół spotykał się systematycznie, planował działania, monitorował ich realizację.
W III etapie członkowie Zespołu SCWEW między innymi dokonali podsumowania zorganizowanej na początku kwietnia 2022 r. kampanii społecznej. Omawiali na bieżąco kwestie dotyczące poszczególnych działań projektowych, planowanych do osiągniecia efektów, realizowanych wydatków oraz ich zgodności z budżetem i harmonogramem płatności, a także działań prowadzonych w ramach monitoringu. Dyskutowali na temat zagadnień poruszanych podczas spotkania z przedstawicielami Centrum Koordynującego dotyczącego oceny funkcjonalnej oraz udziału w szkoleniu „Ocena funkcjonalna jako rama pracy nauczyciela z grupą/klasą ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.” Omawiali zagadnienia poruszane podczas konsultacji z ekspertem
ds. konsultacji z ramienia ORE oraz przygotowali materiały na kolejne konsultacje. Wspólna praca była niezwykle aktywna i sprzyjała prawidłowej realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w projekcie.

Działania doradczo-szkoleniowe realizowane w ramach SCWEW w Węgrowie

      Przedszkola i szkoły ogólnodostępne uczestniczące w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) otrzymują różnego typu wsparcie sprzyjające prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w pracy z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Jedną z form oferowanego wsparcia są działania doradczo-szkoleniowe prowadzone przez Zespół SCWEW. Działania te zaplanowane są w każdym etapie realizacji projektu i stanowią odpowiedź na bieżące potrzeby kadry placówek uczestniczących w projekcie. W III etapie zrealizowano 30 godzin tego typu wsparcia, po 3 godziny w każdej szkole i przedszkolu. Działania o charakterze doradczo-szkoleniowym prowadził ekspert ds. edukacji włączającej.

Zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

     Nauczyciele specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wchodzący w skład Zespołu SCWEW w dniu 27.05.2022 r. przeprowadzili w ramach projektu zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku. Zajęcia wychowania przedszkolnego z elementami czytania metodą Glenna Domana odbyły się w grupie pięciolatków. Zaprezentowano również elementy terapii ręki i terapii ustno-twarzowej. Podczas spotkania wstępnego z nauczycielami tamtejszej placówki zapoznano zebranych z celami, tematyką i planowanym przebiegiem zajęć. Po zajęciach omówiono poszczególne ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcjonowanie dzieci. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami i opiniami. Mieli możliwość zadania pytań dotyczących poszczególnych terapii oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci. W spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Kasperowicz – lider w SCWEW w Węgrowie oraz Pani Sylwia Herod – wizytator z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ekspert merytoryczny w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, która monitorowała realizację działań SCWEW w Węgrowie.

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

       SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. W III etapie w ramach wsparcia zaplanowano przeprowadzenie zajęć modelowych w każdej z 10 placówek. Zajęcia te są prowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. przez nauczycieli specjalistów wchodzących w skład Zespołu SCWEW. Uczestniczą w nich dzieci/uczniowie i nauczyciele przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych. Dotychczas specjaliści przeprowadzili zajęcia z wychowania przedszkolnego, historii, integracji sensorycznej, bilateralnej integracji, logopedii, terapii ręki. Obserwacje zajęć modelowych oraz spotkania służące ich omówieniu stały się okazją
do wymiany doświadczeń przez nauczycieli, zaprezentowania metod i form pracy przydatnych w kształceniu osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Galeria zdjęć poniżej.

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Podsumowanie działań związanych z przeprowadzeniem pogłębionej diagnozy w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem SCWEW

      Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy w każdej z placówek objętych wsparciem SCWEW w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” stanowi podstawę do planowania i realizacji działań ukierunkowanych na jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb tych placówek w zakresie specjalistycznego wsparcia. Wspomniane diagnozy były elementem rozbudowującym i doprecyzowującym informacje uzyskane z diagnoz wstępnych przeprowadzonych na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego. Działania diagnostyczne rozpoczęły się w grudniu 2021 r., a zakończyły w styczniu 2022 r. Obejmowały dwie części: pierwszą związaną z wypełnianiem przez nauczycieli, rodziców i uczniów przygotowanych ankiet oraz drugą polegającą na przeprowadzeniu warsztatów diagnostycznych we wszystkich 10 placówkach. Zgromadzone materiały pozwoliły dokładnie określić potrzeby każdego przedszkola i szkoły oraz opracować plan działań w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych pogłębionych diagnoz powstało 10 odrębnych raportów zawierających wyniki diagnoz, wnioski wypracowane podczas warsztatów oraz rekomendacje do planu wsparcia realizowanego przez SCWEW we wszystkich przedszkolach i szkołach uczestniczących w projekcie. Zgromadzona dokumentacja stanowi punkt wyjściowy do udzielania każdej z placówek wsparcia w zakresie i formach najbardziej wskazanych dla danej placówki, odpowiadających jej potrzebom i efektywnych.

Spotkania robocze Zespołu SCWEW w SOSW w Węgrowie

         Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie od listopada 2021 r. realizuje projekt „Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączającą (SCWEW)”. Przedsięwzięcie wdraża dziesięcioosobowy Zespół SCWEW kierowany przez lidera projektu. Obecnie dobiega końca I etap realizacji zaplanowanych zadań obejmujący okres od 01.11.2021r. do 31.12.2021r. W tym czasie członkowie zespołu spotykali się systematycznie, aby zapewnić sprawną i efektywną realizację przedsięwzięcia, zgodnie z budżetem i harmonogramem. Spotkania były poświęcone między innymi analizie dokumentacji projektowej, w tym wniosku aplikacyjnego oraz modelu SCWEW. Omawiano zagadnienia dotyczące realizacji poszczególnych działań ujętych w harmonogramie. Planowano kolejne działania w ramach I etapu oraz analizowano stopień ich realizacji. Monitorowano zakres osiągniecia zakładanych efektów oraz gromadzono niezbędną dokumentację projektową.  

Spotkania z Radami Pedagogicznymi szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

        Projekt „Pilotażowe wsparcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów  Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zakłada przeprowadzenie w I etapie realizacji spotkań z członkami Rad Pedagogicznych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych będących beneficjentami tego przedsięwzięcia. Spotkania takie zostały zorganizowane w listopadzie i grudniu 2021r. w każdej z dziesięciu placówek, tj. w: Przedszkolu nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Koala w Węgrowie, Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku,  Szkole Podstawowej nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, Szkole Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem, Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim,  Szkole Branżowej I stopnia w Węgrowie, Technikum w Węgrowie i  I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Terminy ustalono w porozumieniu z dyrektorami tych placówek. Podczas spotkań zaprezentowano główne założenia edukacji włączającej, model SCWEW, strukturę i zadania SCWEW, planowane formy wsparcia. Przedstawiono harmonogram działań oraz szczegółowo omówiono zadania zaplanowane na I etap realizacji projektu.

Współpraca Zespołu SCWEW z partnerami projektu

          Zespół SCWEW w dniu 15.12.2021r. zorganizował spotkanie z instytucjami, które zaproszono do współpracy w realizacji zadań projektowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Podczas spotkania przeanalizowano zadania zaplanowane w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)” oraz efekty przewidziane do osiągnięcia. Przedyskutowano kwestie związane z możliwymi obszarami współpracy. Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali propozycji Zespołu SCWEW. Ustalono główne ramy współdziałania dla poszczególnych placówek. Podkreślono, że współpraca ma służyć między innymi: propagowaniu w środowisku modelu edukacji włączającej, tworzeniu sieci społecznej ukierunkowanej na systemowe wsparcie dziecka, rodziny, szkoły, poszukiwaniu rozwiązań poszerzających ofertę wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Konkluzje i ustalenia wynikające z dyskusji określają główne obszary współdziałania poszczególnych partnerów z Zespołem SCWEW w następujący sposób:

1)MSCDN Wydział w Siedlcach: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości wsparcia w zakresie między innymi współpracy konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych, prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia, rozpoznawania potrzeb szkoleniowych nauczycieli i rodziców, opracowywania i udostępniania materiałów metodycznych

2)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości porad kadry specjalistów poradni między innymi w zakresie udziału w diagnozie indywidualnej uczniów, rozpoznawania ich potrzeb i możliwości, konsultacji i wsparcia merytorycznego, planowania i realizacji celów terapeutycznych oraz wsparcia w zakresie prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia

3)Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości wsparcia w zakresie między innymi wyszukiwania i udostępniania publikacji oraz materiałów dydaktycznych, przygotowywania wykazów literatury i materiałów edukacyjnych, prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli bibliotekarzy, przygotowywania nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się

4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, umożliwienie osobom zainteresowanym skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, udzielanie w miarę potrzeb informacji o prawach i uprawnieniach, prowadzenie poradnictwa dla osób zainteresowanych z placówek uczestniczących w projekcie, udzielanie wsparcia SCWEW w rozwiazywaniu trudnych, problemowych sytuacji, w zależności od potrzeb.

Współpraca ze strony Zespołu SCWEW dotyczy między innymi: informowania partnerów o organizowanych wydarzeniach, dostarczania nieodpłatnych materiałów informacyjnych, informowania o działaniach prowadzonych przez instytucje partnerskie podczas organizowanych w ramach projektu konferencji i kampanii społecznych, udostępnienie materiałów i publikacji powstałych w czasie realizacji projektu.

Spotkanie Zespołu SCWEW z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW

          Zespół SCWEW wdrażający projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zorganizował spotkanie członków Zespołu z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie odbyło się 28.12.2021r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Koordynatorzy to przedstawiciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie, którzy realizują powierzone im zadania na terenie swoich placówek. Stanowią niejako ogniwo łączące szkołę czy przedszkole z Zespołem SCWEW. Zorganizowane spotkanie przebiegło w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Stało się okazją do wzajemnego poznania wszystkich osób uczestniczących w realizacji projektu oraz wymiany doświadczeń w zakresie pracy pedagogicznej. Podczas spotkania przeanalizowano także harmonogram projektu, omówiono najważniejsze zadania. Ustalono szczegółowe zasady współpracy, w tym obiegu dokumentacji i jej oznakowania logotypami zgodnie z wymogami zawartymi w umowie powierzenia grantu.

Przewiń do góry Skip to content