Konferencja podsumowująca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

       Konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie odbyła się w dniu 16.06.2023 r. w pięknych wnętrzach Centrum Dialogu Kultur. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników. Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrały: Pani Ewa Besztak – Starosta Węgrowski, Pani Marii Koc – Senator RP, Pani Marzenna Habib – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Pani Hanna Kasperowicz – Dyrektor SOSW w Węgrowie i lider SCWEW. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu węgrowskiego, instytucji partnerskich współpracujących z SCWEW w Węgrowie w ramach projektu, tj. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, i innych instytucji współpracujących z organizatorami. Przybyli również dyrektorzy, nauczyciele z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z terenu powiatu węgrowskiego.
         Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wystąpień ekspertów zewnętrznych. Prelekcję na temat „Edukacja inspirująca – rodzice są jak ogrodnicy” wygłosiła dr Beata Bocian-Waszkiewicz, dyrektor PPP w Sokołowie Podlaskim oraz wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Dr Marta Krakowiak z UPH w Siedlcach odniosła się do zagadnień związanych z trudnościami szkolnymi i komunikacyjnymi dzieci z FAS. Natomiast kwestie związane z projektowaniem uniwersalnym jako innowacją w przestrzeni edukacyjnej omówiła dr Ewa Jówko z UPH w Siedlcach. Pani Anna Rutkowska z Pracowni Rozwoju Osobistego w Jeleniej Górze wygłosiła prelekcję w formie online dotyczącą superwizji jako profesjonalnej relacji, która wspiera.
         Placówki będące beneficjentami również dokonały podsumowania swojego udziału w projekcie. Koordynatorzy z przedszkoli i szkół na podstawie własnych doświadczeń i spostrzeżeń poczynionych w czasie prawie dwóch lat realizowanych działań projektowych wyrazili refleksje dotyczące edukacji włączającej w przedszkolu, współpracy SCWEW ze szkołami podstawowymi oraz wyzwań dla edukacji włączającej w szkole ponadpodstawowej. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Koala w Węgrowie zaprezentowały piękny taniec. Prezentacje multimedialne podsumowujące udział placówek w projekcie przedstawiły: Pani Iwona Donocik – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Delfinek w Sulejówku, Pani Małgorzata Zyśk – wicedyrektor i koordynator ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem oraz Pani Magdalena Olszewska – koordynator z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie oraz szkoła branżowa i technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie przygotowały bardzo ciekawe filmy. W programie konferencji znalazło się także miejsce dla refleksji dyrektora szkoły ogólnodostępnej związanych z realizacją pilotażu SCWEW, które sformułowała w swojej wypowiedzi Pani Ewa Szczerba – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim. Podsumowania spotkania dokonała Pani Hanna Kasperowicz – lider SCWEW w Węgrowie.
         Na zakończenie wręczono certyfikaty placówkom uczestniczącym w projekcie oraz podziękowania instytucjom, które współpracowały ze SCWEW w Węgrowie w charakterze partnerów. Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne. Mieli możliwość wyrażenia swoich opinii w ankiecie ewaluacyjnej. Przerwa kawowa i obiadowa stały się także okazją do wymiany poglądów na temat omawianych zagadnień i występujących w placówkach oświatowych problemów. Konferencję transmitowano online oraz skorzystano z tłumaczenia w języku migowym, co umożliwiło dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Organizatorzy czynili starania, aby przekazać uczestnikom przedsięwzięcia i całej społeczności lokalnej jak najwięcej informacji na temat wdrażanego projektu oraz zagadnień związanych z tematyką edukacji włączającej.

Kampania społeczna zorganizowana w Węgrowie

Zakończyła się kampania społeczna zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie pełniący zadania SCWEW w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Miała ona na celu wzrost świadomości członków społeczności lokalnej na temat funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach oraz przybliżenie zagadnień związanych z edukacją włączającą. Głównym przedsięwzięciem kampanii był happening pod hasłem „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem” związany z  obchodami Dnia Świadomości Autyzmu. Odbył się on 30.03.2023 r. Uczestnicy zgromadzili się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i wspólnie przeszli na Rynek Mariacki, gdzie miały miejsce główne uroczystości. W happeningu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Miasta Węgrowa, zaprzyjaźnionych instytucji oraz uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych, w tym między innymi z: Przedszkola nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Przedszkola nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie, Przedszkola nr 2 „Pod słoneczkiem” w Węgrowie, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego Koala w Węgrowie, Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, liceum i technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku, dzieci ze Żłobka Miejskiego w Węgrowie. Pani Hanna Kasperowicz, dyrektor SOSW w Węgrowie i lider projektu, powitała zebranych. Przybliżyła ideę przyświecającą zorganizowanej kampanii oraz jej cele. Nawiązała do założeń edukacji włączającej. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. W dalszej części happeningu zaprezentowano przygotowane występy dzieci i młodzieży. Dokonano rozstrzygnięcia konkursu „Niebieski świat. Nasz wspólny świat.”  i wręczono nagrody. Uczestnicy bawili się wspólnie przy muzyce, zachęcali do udziału w zabawie mieszkańców Węgrowa, rozdawali ulotki informacyjne. Ulotki zostały także przekazane do szkół uczestniczących  w projekcie spoza Węgrowa i rozpowszechnione w ich lokalnym środowisku. Na zakończenie dokonano symbolicznego wypuszczenia niebieskich balonów w niebo przy dźwiękach muzyki. Kampania była skierowana do społeczności lokalnej z terenu powiatu węgrowskiego. Informacje przekazane uczestnikom podczas wystąpień oraz ulotki przybliżyły kwestie dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Wpłynęły na zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zróżnicowanych potrzeb członków tej społeczności oraz aspektów związanych z edukacją włączającą i budowaniem włączającego środowiska lokalnego.

 

Spotkania sieci współpracy i samokształcenia w formie online

        Działające w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dwie sieci współpracy i samokształcenia oprócz spotkań stacjonarnych kontynuowały współpracę w formie online. Sieć zajmująca się tematem ,,Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
w klasie ogólnodostępnej” spotkała się online  02.02.2023 r. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w zakresie metod, form i efektów samokształcenia. Przedyskutowali możliwości i pomysły dotyczące wykorzystania metody projektu w bieżącej pracy z uczniami w grupie zróżnicowanej. Ekspert ds. technologii wspomagających zaprezentował pomoce metodyczne zakupione w ramach funkcjonowania wypożyczalni SCWEW, które można wykorzystać do uatrakcyjnienia zajęć z grupą zróżnicowaną.   
        Natomiast uczestnicy sieci ,,Praca z dzieckiem młodszym-jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie zróżnicowanej” spotkali się online 29.03.2023 r. Dyskutowali na temat wymiernych efektów w zakresie kształtowania kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym. Omawiali przykłady dobrych praktyk w obszarze doskonalenia kompetencji społecznych przedszkolaków. Prezentowali swoje pomysły na dokumentowanie doświadczeń i sukcesów dzieci w tym zakresie.     
       Spotkania obu sieci w formie online stanowiły uzupełnienie spotkań stacjonarnych. Stały się okazją do szerszej wymiany doświadczeń, pomysłów, poszukiwania rozwiązań problemów edukacyjnych. Wypracowane materiały zostały zebrane i przesłane wszystkim uczestnikom sieci.

W SCWEW w Węgrowie odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia powstałe w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” spotykają się systematycznie i aktywnie pracują. W dniu 21.03.2023 r. odbyło się kolejne spotkanie sieci „Praca z dzieckiem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie zróżnicowanej”. Uczestnicy omawiali zagadnienia związane z narzędziami, które można wykorzystać do przeprowadzenia diagnozy małego dziecka, w tym diagnozy funkcjonalnej. Wysłuchali prezentacji dotyczącej kilku narzędzi diagnostycznych takich jak: PEP-R E. Schoplera służący do diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju,  KORP – Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego do przeprowadzania czynności diagnostycznych w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, KOLD – Karta Oceny Logopedycznej Dziecka służąca do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do 9 lat. Przedyskutowali możliwości wykorzystania zaprezentowanych narzędzi przez nauczycieli w przedszkolu oraz wyników diagnozy w planowaniu pracy w grupie zróżnicowanej. Spotkanie było niezwykle ciekawe i owocne. Dostarczyło uczestnikom wielu ciekawych informacji, wskazówek, pomysłów do wykorzystania w codziennej pracy.

Realizacja zajęć modelowych w VI etapie projektu

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zbliża się ku końcowi. Obecnie realizujemy szósty, przedostatni etap, który obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Jednym z zaplanowanych działań były zajęcia modelowe prowadzone przez specjalistów wewnętrznych z Zespołu SCWEW w Węgrowie. Odbywały się one w styczniu i lutym 2023r. w terminach ustalonych z placówkami objętymi wsparciem w ramach projektu. Łącznie w tym okresie zrealizowano zgodnie z budżetem i harmonogramem 20 zajęć modelowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, po 2 zajęcia w każdej z nich. Zaproponowana forma wsparcia miała na celu zaprezentowanie ciekawych metod przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną. Była również okazją do wymiany doświadczeń, udzielenia nauczycielom praktycznych porad i wskazówek.

Sieć współpracy i samokształcenia aktywnie pracuje

Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasie ogólnodostępnej” odbyło się w dniu 02.03.2023 r. Głównym celem spotkania było nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z emocjami dzieci w grupie zróżnicowanej oraz poszukiwanie sposobów skutecznego motywowania ich do pracy podczas zajęć. Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat „Motywowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym do nauki”.  Wypełnili karty motywacji i dyskutowali na temat własnych motywatorów w kontekście pracy z uczniami na lekcjach. Wymienili się doświadczeniami dotyczącymi skuteczności stosowanych sposobów motywowania uczniów oraz trudności w tym obszarze. W wyniku aktywnych działań w ramach sieci nauczyciele wypracowali sposoby radzenia sobie z emocjami uczniów, poznali metody i techniki mobilizujące uczniów do nauki, angażujące ich do aktywnego działania, które będą mogli przenieść na grunt swojej codziennej pracy pedagogicznej.

Odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w SCWEW w Węgrowie

Nauczyciele zaangażowani w działania sieci „Praca z dzieckiem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie zróżnicowanej?” spotkali się po raz kolejny w dniu 24.02.2023 r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie realizującego zadania SCWEW. Główne założenia spotkania obejmowały poznanie metod efektywnej i skutecznej pracy w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, przygotowanie do stosowania ich w praktyce oraz organizowania pracy w grupach mieszanych wiekowo. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu ,,Metody i sposoby pracy z dziećmi sześcioletnimi w przypadku braku gotowości szkolnej w grupie dzieci zróżnicowanej (6-7latki)”. Poznali ciekawe metody pracy. Dyskutowali nad możliwościami wykorzystania ich w swoich placówkach. Omówienie możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom ważnych i pozytywnych doświadczeń edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Wymieniali się doświadczeniami, pracowali nad nowymi, ciekawymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Spotkanie było niezwykle efektywne i twórcze.

Szkolenia organizowane dla specjalistów SCWEW

W styczniu 2023 r. rozpoczął się VI etap realizacji projektu  „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści działający w SCWEW w Węgrowie, równolegle z realizacją zaplanowanych działań, na przełomie stycznia i lutego uczestniczyli w cyklu szkoleń organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Tematyka szkoleń dotyczyła takich zagadnień jak: prowadzenie obserwacji zajęć, szkolenie dorosłych, współnauczanie jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej, wypalenie zawodowe nauczycieli, przygotowywanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia, projektowanie uniwersalne, przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej jako podstawy projektowania działań edukacyjnych. Szkolenia były niezwykle ciekawe. Miały charakter warsztatowy, skłaniały uczestników do aktywności, zaangażowania, dzielenia się doświadczeniami. Prowadzili je wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści. Dzięki udziałowi w szkoleniach uczestnicy zostali wzbogaceni w wiedzę i wyposażeni w nowe umiejętności przydatne przy realizacji zadań związanych z działalnością SCWEW.

Wizyta uczniów z Mińska Mazowieckiego w SOSW w Węgrowie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim wraz z nauczycielami odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Placówka ta uczestniczy w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Korzysta ze wsparcia oferowanego przez SCWEW w Węgrowie. Spotkanie odbyło się w dniu 11.01.2023 r.  Uczniowie zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Następnie dzieci i młodzież wzięły udział w zorganizowanych dla nich zabawach integracyjnych, a nauczyciele obu placówek uczestniczyli w spotkaniu roboczym poświęconym wymianie doświadczeń zawodowych, omawianiu i poszukiwaniu rozwiązań problemów edukacyjnych oraz doradztwu w zakresie pracy pedagogicznej i terapeutycznej. Poniżej zdjęcia ze spotkania…

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w SCWEW w Węgrowie

Sieć współpracy i samokształcenia zajmująca się tematem „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym” odbyła kolejne spotkanie w formie stacjonarnej. Miało ono miejsce w dniu 09.01.2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie będącym siedzibą SCWEW. Podczas spotkania nauczyciele, uczestnicy sieci, omawiali kwestie dotyczące włączania edukacyjnego do klasy ogólnodostępnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizującego odrębną podstawę programową. Przeanalizowali przepisy prawa oświatowego regulujące te kwestie oraz podzielili się własnymi doświadczeniami. Wzięli udział w szkoleniu z zakresu ,,Metod i sposobów pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”.  Przedyskutowali praktyczne możliwości łączenia realizacji procesu edukacyjnego w przypadku treści z dwóch podstaw programowych, prowadzenia dokumentacji nauczania, zapisów w dziennikach lekcyjnych. Spotkanie było niezwykle efektywne. Służyło wsparciu dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych w codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

 

Specjalistyczne wsparcie realizowane przez SCWEW w Węgrowie

Przedszkola i szkoły ogólnodostępne uczestniczące w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” systematycznie korzystają z różnych formach wsparcia. Obecnie dobiega końca V etap projektu, w ramach którego specjaliści zewnętrzni zrealizowali konsultacje eksperckie dla nauczycieli i specjalistów, konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, a także konsultacje dla rodziców i uczniów. Natomiast specjaliści wewnętrzni z Zespołu SCWEW w Węgrowie przeprowadzili zajęcia modelowe oraz obserwacje koleżeńskie w przedszkolach i szkołach. Prowadzono także na bieżąco działania doradczo-szkoleniowe oraz konsultacje związane z obsługą sprzętu z wypożyczalni SCWEW, z którego korzystają placówki uczestniczące w projekcie. Wszystkie formy wsparcia wynikały z potrzeb zgłaszanych przez przedszkola i szkoły. Sprzyjały pogłębieniu wiedzy, nabyciu nowych umiejętności oraz wspierały wszystkich uczestników w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

 

Spotkanie drugiej sieci współpracy i samokształcenia powstałej w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

     Druga sieć współpracy i samokształcenia właśnie rozpoczęła swoją działalność. Pierwsze spotkanie odbyło się 05.12.2022 r. o godzinie 15.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie, który realizuje zadania SCWEW. Na spotkanie przybyli głównie nauczyciele i specjaliści z przedszkoli z terenu powiatu węgrowskiego, w tym z  placówek uczestniczących w projekcie. Podczas spotkania dyskutowano na temat różnorodnych zagadnień związanych z procesem edukacji, w tym między innymi z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach czy zajęć dodatkowych. Przeprowadzono diagnozę potrzeb uczestników spotkania, na podstawie której wybrano temat pracy sieci. Najbardziej optymalny dla uczestników sieci, którymi byli głównie pracownicy przedszkola, okazał się temat związany z pracą z dzieckiem młodszym w grupie zróżnicowanej. Określono również główne cele i opracowano harmonogram działania. Nauczyciele po spotkaniu byli bardzo zadowoleni, ponieważ mieli okazję porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, pomysłami. Zespół SCWEW w Węgrowie ma nadzieję, że praca w ramach sieci będzie efektywna i przyniesie nauczycielom wymierne korzyści w obszarze pracy pedagogicznej, a przez to przyczyni się do pełniejszego rozwoju dzieci pozostających pod ich opieką.

Pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Węgrowie w ramach swoich zadań tworzy  sieci współpracy i samokształcenia. Pierwsze spotkanie jednej z sieci odbyło się 25.10.2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Wzięli w nim udział nauczyciele i dyrektorzy z przedszkoli i szkół z terenu powiatu węgrowskiego, w tym placówek uczestniczących w projekcie, a także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie. Podczas spotkania przeprowadzono diagnozę potrzeb uczestników. Określono temat przewodni sieci, główne cele i opracowano harmonogram działania. Ustalono, że uczestnicy sieci będą zajmowali się problematyką związaną z funkcjonowaniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym w szkole ogólnodostępnej. Omówiono zasady współpracy w ramach sieci.  Spotkanie było bardzo ciekawe. Stanowiło okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń. Liczymy na to, że współpraca  w ramach sieci przyniesie uczestnikom wiele wymiernych korzyści. Będzie sprzyjała poszerzaniu wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz tworzeniu nowych rozwiązań pedagogicznych na potrzeby placówek uczestniczących w sieci.

Konsultacje prowadzone przez specjalistów i ekspertów zewnętrznych w ramach działania SCWEW w Węgrowie

W ramach III etapu realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jednym z głównych działań były konsultacje prowadzone w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem. Stanowiły one odpowiedź na zapotrzebowanie placówek. Konsultacje odbywały się według ustalonego harmonogramu. Obejmowały spotkania indywidualne i grupowe. Specjaliści zewnętrzni realizowali konsultacje dla dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, a także wsparcie specjalistyczne dla uczniów i rodziców. Odbyły się również spotkania/konsultacje dotyczące tworzenia i modyfikowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów. Natomiast eksperci zewnętrzni prowadzili konsultacje dla nauczycieli i specjalistów z placówek uczestniczących w projekcie. Łącznie w III etapie we wszystkich 10 placówkach odbyło się 90 godzin konsultacji.

Podsumowanie działań Zespołu SCWEW w SOSW w Węgrowie

Zakończyliśmy realizację III etapu projektu  „Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Ostatnie
3 miesiące od kwietnia do czerwca 2022 r. były pełne pracy i różnorodnych aktywności.
Zespół spotykał się systematycznie, planował działania, monitorował ich realizację.
W III etapie członkowie Zespołu SCWEW między innymi dokonali podsumowania zorganizowanej na początku kwietnia 2022 r. kampanii społecznej. Omawiali na bieżąco kwestie dotyczące poszczególnych działań projektowych, planowanych do osiągniecia efektów, realizowanych wydatków oraz ich zgodności z budżetem i harmonogramem płatności, a także działań prowadzonych w ramach monitoringu. Dyskutowali na temat zagadnień poruszanych podczas spotkania z przedstawicielami Centrum Koordynującego dotyczącego oceny funkcjonalnej oraz udziału w szkoleniu „Ocena funkcjonalna jako rama pracy nauczyciela z grupą/klasą ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.” Omawiali zagadnienia poruszane podczas konsultacji z ekspertem
ds. konsultacji z ramienia ORE oraz przygotowali materiały na kolejne konsultacje. Wspólna praca była niezwykle aktywna i sprzyjała prawidłowej realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w projekcie.

Działania doradczo-szkoleniowe realizowane w ramach SCWEW w Węgrowie

Przedszkola i szkoły ogólnodostępne uczestniczące w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) otrzymują różnego typu wsparcie sprzyjające prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w pracy z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Jedną z form oferowanego wsparcia są działania doradczo-szkoleniowe prowadzone przez Zespół SCWEW. Działania te zaplanowane są w każdym etapie realizacji projektu i stanowią odpowiedź na bieżące potrzeby kadry placówek uczestniczących w projekcie. W III etapie zrealizowano 30 godzin tego typu wsparcia, po 3 godziny w każdej szkole i przedszkolu. Działania o charakterze doradczo-szkoleniowym prowadził ekspert ds. edukacji włączającej.

Zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Nauczyciele specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wchodzący w skład Zespołu SCWEW w dniu 27.05.2022 r. przeprowadzili w ramach projektu zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku. Zajęcia wychowania przedszkolnego z elementami czytania metodą Glenna Domana odbyły się w grupie pięciolatków. Zaprezentowano również elementy terapii ręki i terapii ustno-twarzowej. Podczas spotkania wstępnego z nauczycielami tamtejszej placówki zapoznano zebranych z celami, tematyką i planowanym przebiegiem zajęć. Po zajęciach omówiono poszczególne ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcjonowanie dzieci. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami i opiniami. Mieli możliwość zadania pytań dotyczących poszczególnych terapii oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci. W spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Kasperowicz – lider w SCWEW w Węgrowie oraz Pani Sylwia Herod – wizytator z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ekspert merytoryczny w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, która monitorowała realizację działań SCWEW w Węgrowie.

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. W III etapie w ramach wsparcia zaplanowano przeprowadzenie zajęć modelowych w każdej z 10 placówek. Zajęcia te są prowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. przez nauczycieli specjalistów wchodzących w skład Zespołu SCWEW. Uczestniczą w nich dzieci/uczniowie i nauczyciele przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych. Dotychczas specjaliści przeprowadzili zajęcia z wychowania przedszkolnego, historii, integracji sensorycznej, bilateralnej integracji, logopedii, terapii ręki. Obserwacje zajęć modelowych oraz spotkania służące ich omówieniu stały się okazją
do wymiany doświadczeń przez nauczycieli, zaprezentowania metod i form pracy przydatnych w kształceniu osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Galeria zdjęć poniżej.

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Podsumowanie działań związanych z przeprowadzeniem pogłębionej diagnozy w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem SCWEW

Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy w każdej z placówek objętych wsparciem SCWEW w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” stanowi podstawę do planowania i realizacji działań ukierunkowanych na jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb tych placówek w zakresie specjalistycznego wsparcia. Wspomniane diagnozy były elementem rozbudowującym i doprecyzowującym informacje uzyskane z diagnoz wstępnych przeprowadzonych na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego. Działania diagnostyczne rozpoczęły się w grudniu 2021 r., a zakończyły w styczniu 2022 r. Obejmowały dwie części: pierwszą związaną z wypełnianiem przez nauczycieli, rodziców i uczniów przygotowanych ankiet oraz drugą polegającą na przeprowadzeniu warsztatów diagnostycznych we wszystkich 10 placówkach. Zgromadzone materiały pozwoliły dokładnie określić potrzeby każdego przedszkola i szkoły oraz opracować plan działań w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych pogłębionych diagnoz powstało 10 odrębnych raportów zawierających wyniki diagnoz, wnioski wypracowane podczas warsztatów oraz rekomendacje do planu wsparcia realizowanego przez SCWEW we wszystkich przedszkolach i szkołach uczestniczących w projekcie. Zgromadzona dokumentacja stanowi punkt wyjściowy do udzielania każdej z placówek wsparcia w zakresie i formach najbardziej wskazanych dla danej placówki, odpowiadających jej potrzebom i efektywnych.

Spotkania robocze Zespołu SCWEW w SOSW w Węgrowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie od listopada 2021 r. realizuje projekt „Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączającą (SCWEW)”. Przedsięwzięcie wdraża dziesięcioosobowy Zespół SCWEW kierowany przez lidera projektu. Obecnie dobiega końca I etap realizacji zaplanowanych zadań obejmujący okres od 01.11.2021r. do 31.12.2021r. W tym czasie członkowie zespołu spotykali się systematycznie, aby zapewnić sprawną i efektywną realizację przedsięwzięcia, zgodnie z budżetem i harmonogramem. Spotkania były poświęcone między innymi analizie dokumentacji projektowej, w tym wniosku aplikacyjnego oraz modelu SCWEW. Omawiano zagadnienia dotyczące realizacji poszczególnych działań ujętych w harmonogramie. Planowano kolejne działania w ramach I etapu oraz analizowano stopień ich realizacji. Monitorowano zakres osiągniecia zakładanych efektów oraz gromadzono niezbędną dokumentację projektową.  

Spotkania z Radami Pedagogicznymi szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

Projekt „Pilotażowe wsparcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów  Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zakłada przeprowadzenie w I etapie realizacji spotkań z członkami Rad Pedagogicznych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych będących beneficjentami tego przedsięwzięcia. Spotkania takie zostały zorganizowane w listopadzie i grudniu 2021r. w każdej z dziesięciu placówek, tj. w: Przedszkolu nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Koala w Węgrowie, Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku,  Szkole Podstawowej nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, Szkole Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem, Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim,  Szkole Branżowej I stopnia w Węgrowie, Technikum w Węgrowie i  I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Terminy ustalono w porozumieniu z dyrektorami tych placówek. Podczas spotkań zaprezentowano główne założenia edukacji włączającej, model SCWEW, strukturę i zadania SCWEW, planowane formy wsparcia. Przedstawiono harmonogram działań oraz szczegółowo omówiono zadania zaplanowane na I etap realizacji projektu.

Współpraca Zespołu SCWEW z partnerami projektu

Zespół SCWEW w dniu 15.12.2021r. zorganizował spotkanie z instytucjami, które zaproszono do współpracy w realizacji zadań projektowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Podczas spotkania przeanalizowano zadania zaplanowane w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)” oraz efekty przewidziane do osiągnięcia. Przedyskutowano kwestie związane z możliwymi obszarami współpracy. Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali propozycji Zespołu SCWEW. Ustalono główne ramy współdziałania dla poszczególnych placówek. Podkreślono, że współpraca ma służyć między innymi: propagowaniu w środowisku modelu edukacji włączającej, tworzeniu sieci społecznej ukierunkowanej na systemowe wsparcie dziecka, rodziny, szkoły, poszukiwaniu rozwiązań poszerzających ofertę wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Konkluzje i ustalenia wynikające z dyskusji określają główne obszary współdziałania poszczególnych partnerów z Zespołem SCWEW w następujący sposób:

1)MSCDN Wydział w Siedlcach: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości wsparcia w zakresie między innymi współpracy konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych, prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia, rozpoznawania potrzeb szkoleniowych nauczycieli i rodziców, opracowywania i udostępniania materiałów metodycznych

2)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości porad kadry specjalistów poradni między innymi w zakresie udziału w diagnozie indywidualnej uczniów, rozpoznawania ich potrzeb i możliwości, konsultacji i wsparcia merytorycznego, planowania i realizacji celów terapeutycznych oraz wsparcia w zakresie prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia

3)Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości wsparcia w zakresie między innymi wyszukiwania i udostępniania publikacji oraz materiałów dydaktycznych, przygotowywania wykazów literatury i materiałów edukacyjnych, prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli bibliotekarzy, przygotowywania nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się

4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, umożliwienie osobom zainteresowanym skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, udzielanie w miarę potrzeb informacji o prawach i uprawnieniach, prowadzenie poradnictwa dla osób zainteresowanych z placówek uczestniczących w projekcie, udzielanie wsparcia SCWEW w rozwiazywaniu trudnych, problemowych sytuacji, w zależności od potrzeb.

Współpraca ze strony Zespołu SCWEW dotyczy między innymi: informowania partnerów o organizowanych wydarzeniach, dostarczania nieodpłatnych materiałów informacyjnych, informowania o działaniach prowadzonych przez instytucje partnerskie podczas organizowanych w ramach projektu konferencji i kampanii społecznych, udostępnienie materiałów i publikacji powstałych w czasie realizacji projektu.

Spotkanie Zespołu SCWEW z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW

 Zespół SCWEW wdrażający projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zorganizował spotkanie członków Zespołu z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie odbyło się 28.12.2021r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Koordynatorzy to przedstawiciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie, którzy realizują powierzone im zadania na terenie swoich placówek. Stanowią niejako ogniwo łączące szkołę czy przedszkole z Zespołem SCWEW. Zorganizowane spotkanie przebiegło w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Stało się okazją do wzajemnego poznania wszystkich osób uczestniczących w realizacji projektu oraz wymiany doświadczeń w zakresie pracy pedagogicznej. Podczas spotkania przeanalizowano także harmonogram projektu, omówiono najważniejsze zadania. Ustalono szczegółowe zasady współpracy, w tym obiegu dokumentacji i jej oznakowania logotypami zgodnie z wymogami zawartymi w umowie powierzenia grantu.

Przewiń do góry Skip to content