Zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

     Nauczyciele specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wchodzący w skład Zespołu SCWEW w dniu 27.05.2022 r. przeprowadzili w ramach projektu zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku. Zajęcia wychowania przedszkolnego z elementami czytania metodą Glenna Domana odbyły się w grupie pięciolatków. Zaprezentowano również elementy terapii ręki i terapii ustno-twarzowej. Podczas spotkania wstępnego z nauczycielami tamtejszej placówki zapoznano zebranych z celami, tematyką i planowanym przebiegiem zajęć. Po zajęciach omówiono poszczególne ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcjonowanie dzieci. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami i opiniami. Mieli możliwość zadania pytań dotyczących poszczególnych terapii oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci. W spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Kasperowicz – lider w SCWEW w Węgrowie oraz Pani Sylwia Herod – wizytator z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ekspert merytoryczny w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, która monitorowała realizację działań SCWEW w Węgrowie.

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

       SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. W III etapie w ramach wsparcia zaplanowano przeprowadzenie zajęć modelowych w każdej z 10 placówek. Zajęcia te są prowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. przez nauczycieli specjalistów wchodzących w skład Zespołu SCWEW. Uczestniczą w nich dzieci/uczniowie i nauczyciele przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych. Dotychczas specjaliści przeprowadzili zajęcia z wychowania przedszkolnego, historii, integracji sensorycznej, bilateralnej integracji, logopedii, terapii ręki. Obserwacje zajęć modelowych oraz spotkania służące ich omówieniu stały się okazją
do wymiany doświadczeń przez nauczycieli, zaprezentowania metod i form pracy przydatnych w kształceniu osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Galeria zdjęć poniżej.

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Podsumowanie działań związanych z przeprowadzeniem pogłębionej diagnozy w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem SCWEW

      Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy w każdej z placówek objętych wsparciem SCWEW w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” stanowi podstawę do planowania i realizacji działań ukierunkowanych na jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb tych placówek w zakresie specjalistycznego wsparcia. Wspomniane diagnozy były elementem rozbudowującym i doprecyzowującym informacje uzyskane z diagnoz wstępnych przeprowadzonych na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego. Działania diagnostyczne rozpoczęły się w grudniu 2021 r., a zakończyły w styczniu 2022 r. Obejmowały dwie części: pierwszą związaną z wypełnianiem przez nauczycieli, rodziców i uczniów przygotowanych ankiet oraz drugą polegającą na przeprowadzeniu warsztatów diagnostycznych we wszystkich 10 placówkach. Zgromadzone materiały pozwoliły dokładnie określić potrzeby każdego przedszkola i szkoły oraz opracować plan działań w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych pogłębionych diagnoz powstało 10 odrębnych raportów zawierających wyniki diagnoz, wnioski wypracowane podczas warsztatów oraz rekomendacje do planu wsparcia realizowanego przez SCWEW we wszystkich przedszkolach i szkołach uczestniczących w projekcie. Zgromadzona dokumentacja stanowi punkt wyjściowy do udzielania każdej z placówek wsparcia w zakresie i formach najbardziej wskazanych dla danej placówki, odpowiadających jej potrzebom i efektywnych.

Spotkania robocze Zespołu SCWEW w SOSW w Węgrowie

         Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie od listopada 2021 r. realizuje projekt „Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączającą (SCWEW)”. Przedsięwzięcie wdraża dziesięcioosobowy Zespół SCWEW kierowany przez lidera projektu. Obecnie dobiega końca I etap realizacji zaplanowanych zadań obejmujący okres od 01.11.2021r. do 31.12.2021r. W tym czasie członkowie zespołu spotykali się systematycznie, aby zapewnić sprawną i efektywną realizację przedsięwzięcia, zgodnie z budżetem i harmonogramem. Spotkania były poświęcone między innymi analizie dokumentacji projektowej, w tym wniosku aplikacyjnego oraz modelu SCWEW. Omawiano zagadnienia dotyczące realizacji poszczególnych działań ujętych w harmonogramie. Planowano kolejne działania w ramach I etapu oraz analizowano stopień ich realizacji. Monitorowano zakres osiągniecia zakładanych efektów oraz gromadzono niezbędną dokumentację projektową.  

Spotkania z Radami Pedagogicznymi szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

        Projekt „Pilotażowe wsparcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów  Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zakłada przeprowadzenie w I etapie realizacji spotkań z członkami Rad Pedagogicznych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych będących beneficjentami tego przedsięwzięcia. Spotkania takie zostały zorganizowane w listopadzie i grudniu 2021r. w każdej z dziesięciu placówek, tj. w: Przedszkolu nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Koala w Węgrowie, Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku,  Szkole Podstawowej nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, Szkole Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem, Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim,  Szkole Branżowej I stopnia w Węgrowie, Technikum w Węgrowie i  I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Terminy ustalono w porozumieniu z dyrektorami tych placówek. Podczas spotkań zaprezentowano główne założenia edukacji włączającej, model SCWEW, strukturę i zadania SCWEW, planowane formy wsparcia. Przedstawiono harmonogram działań oraz szczegółowo omówiono zadania zaplanowane na I etap realizacji projektu.

Współpraca Zespołu SCWEW z partnerami projektu

          Zespół SCWEW w dniu 15.12.2021r. zorganizował spotkanie z instytucjami, które zaproszono do współpracy w realizacji zadań projektowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Podczas spotkania przeanalizowano zadania zaplanowane w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)” oraz efekty przewidziane do osiągnięcia. Przedyskutowano kwestie związane z możliwymi obszarami współpracy. Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali propozycji Zespołu SCWEW. Ustalono główne ramy współdziałania dla poszczególnych placówek. Podkreślono, że współpraca ma służyć między innymi: propagowaniu w środowisku modelu edukacji włączającej, tworzeniu sieci społecznej ukierunkowanej na systemowe wsparcie dziecka, rodziny, szkoły, poszukiwaniu rozwiązań poszerzających ofertę wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Konkluzje i ustalenia wynikające z dyskusji określają główne obszary współdziałania poszczególnych partnerów z Zespołem SCWEW w następujący sposób:

1)MSCDN Wydział w Siedlcach: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości wsparcia w zakresie między innymi współpracy konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych, prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia, rozpoznawania potrzeb szkoleniowych nauczycieli i rodziców, opracowywania i udostępniania materiałów metodycznych

2)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości porad kadry specjalistów poradni między innymi w zakresie udziału w diagnozie indywidualnej uczniów, rozpoznawania ich potrzeb i możliwości, konsultacji i wsparcia merytorycznego, planowania i realizacji celów terapeutycznych oraz wsparcia w zakresie prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia

3)Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę możliwości wsparcia w zakresie między innymi wyszukiwania i udostępniania publikacji oraz materiałów dydaktycznych, przygotowywania wykazów literatury i materiałów edukacyjnych, prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli bibliotekarzy, przygotowywania nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się

4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, umożliwienie osobom zainteresowanym skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, udzielanie w miarę potrzeb informacji o prawach i uprawnieniach, prowadzenie poradnictwa dla osób zainteresowanych z placówek uczestniczących w projekcie, udzielanie wsparcia SCWEW w rozwiazywaniu trudnych, problemowych sytuacji, w zależności od potrzeb.

Współpraca ze strony Zespołu SCWEW dotyczy między innymi: informowania partnerów o organizowanych wydarzeniach, dostarczania nieodpłatnych materiałów informacyjnych, informowania o działaniach prowadzonych przez instytucje partnerskie podczas organizowanych w ramach projektu konferencji i kampanii społecznych, udostępnienie materiałów i publikacji powstałych w czasie realizacji projektu.

Spotkanie Zespołu SCWEW z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW

          Zespół SCWEW wdrażający projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zorganizował spotkanie członków Zespołu z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie odbyło się 28.12.2021r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Koordynatorzy to przedstawiciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie, którzy realizują powierzone im zadania na terenie swoich placówek. Stanowią niejako ogniwo łączące szkołę czy przedszkole z Zespołem SCWEW. Zorganizowane spotkanie przebiegło w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Stało się okazją do wzajemnego poznania wszystkich osób uczestniczących w realizacji projektu oraz wymiany doświadczeń w zakresie pracy pedagogicznej. Podczas spotkania przeanalizowano także harmonogram projektu, omówiono najważniejsze zadania. Ustalono szczegółowe zasady współpracy, w tym obiegu dokumentacji i jej oznakowania logotypami zgodnie z wymogami zawartymi w umowie powierzenia grantu.

Przewiń do góry Skip to content