Działania MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej - konferencja „Dostępna szkoła”

    Problematyka edukacji włączającej jest obecna w przestrzeni publicznej, ale wiedza na ten temat w społeczeństwie nadal jest niewystarczająca. Jedną z form popularyzacji tych zagadnień stanowi organizowanie konferencji. W dniu 16.11.2022 r. odbyła się niezwykle interesująca konferencja on-line pod nazwą „Dostępna szkoła” podsumowująca prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kampanię informacyjno-promocyjną „Edukacja w zasięgu ręki”. Spotkanie otworzyła Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEiN. Jeden z głównych modułów podczas konferencji poświęcono edukacji włączającej. Przedstawiciele Zespołu SCWEW w Węgrowie oraz nauczyciele z przedszkoli i szkół objętych wsparcie w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wzięli udział w konferencji i z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień zaproszonych gości. Podczas spotkania omówiono działania legislacyjne prowadzone przez MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej. Zwrócono uwagę na główne założenia, które mają umożliwić dzieciom naukę wspólnie z rówieśnikami jak najbliżej miejsca zamieszkania, udział w procesie nauczania i życiu społecznym szkoły oraz stwarzać warunki do odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości. Podkreślano przy tym, że wprowadzane zmiany nie są „rewolucją” tylko „ewolucją”, czyli stanowią udoskonalenie działań, które podejmowane są już w przedszkolach i szkołach. Pracom legislacyjnym towarzyszą działania mające na celu pilotażowe wprowadzenie i przetestowanie nowych rozwiązań, które mają służyć podniesieniu jakości i dostępności edukacji dla każdego dziecka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie uczestniczy w jednym z takich pilotażowych programów  realizując zadania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.
      Istotną kwestią, którą omawiano podczas konferencji, były działania ukierunkowane na przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej. Wymieniono wśród nich szkolenia dla nauczycieli, przygotowywanie poradników metodycznych i materiałów edukacyjnych oraz studia podyplomowe i szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podkreślono, że wprowadzenie modelu edukacji włączającej przyniesie wiele korzyści, w tym: możliwość uczenia się w szkole najbliższej miejscu zamieszkania dziecka, perspektywa lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży, włączenie rodziców w proces współdziałania na rzecz dziecka, wsparcie dziecka i rodziny od chwili stwierdzenia problemów edukacyjnych, powstanie zintegrowanej sieci instytucji działających na rzecz edukacji włączającej.
        Konferencja była niezwykle ciekawa i dostarczyła wielu informacji na temat edukacji włączającej oraz jej założeń i wdrażanych przedsięwzięć.

SCWEW w Węgrowie zaprasza do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia

Projekt pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie rozpoczął kolejny etap wdrażania zaplanowanych działań. Jednym z istotnych przedsięwzięć w tym etapie jest utworzenie dwóch sieci współpracy i samokształcenia. W związku z tym serdecznie zapraszamy nauczycieli i specjalistów z przedszkoli i szkół działających na terenie powiatu węgrowskiego, zainteresowanych tematyką związaną z obszarem edukacji włączającej, do zgłaszania
chęci udziału w spotkaniach powstających sieci. Głównym celem działania sieci jest wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w budowaniu środowiska włączającego.

Pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia planujemy zorganizować we wtorek 25.10.2022 r. o godzinie 15.00. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęci swojego udziału w spotkaniu do poniedziałku 24.10.2022 r. do godziny 12.00 pod numer telefonu lidera projektu: 604930246.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na duże zainteresowanie z Państwa strony. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy w ramach sieci będziecie Państwo mieli możliwość podzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, a my będziemy mogli pomóc Państwu w rozwiązywaniu codziennych problemów dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zespół SCWEW w Węgrowie

Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie

       Kolejny, IV etap wdrażania projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” mamy już za sobą. Był to dla nas czas dużej aktywności. Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Jedną z form wsparcia stanowiły rady szkoleniowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. Prowadzili je eksperci zewnętrzni. Łącznie odbyło się 10 rad szkoleniowych, po jednej w każdej z  placówek objętych wsparciem. Tematyka rad szkoleniowych dotyczyła takich zagadnień jak: praca z dzieckiem trudnym w grupie, terapia ręki jako metoda wspierająca warsztat nauczyciela w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju, rozwój seksualny osób z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami, zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej, zdrowie psychiczne uczniów, myśli samobójcze u młodzież, współpraca nauczycieli i specjalistów z rodzicami, kształtowanie kompetencji kluczowych w klasie zróżnicowanej, nauczanie zróżnicowane w kontekście edukacji włączającej w praktyce. Tematyka spotkań była różnorodna, stanowiła odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedszkola i szkoły. Przeprowadzenie rad szkoleniowych miało na celu udzielenie faktycznego, merytorycznego wsparcia dyrektorom, nauczycielom, specjalistom w codziennej pracy i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. Zrealizowane spotkania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy nauczycieli w zakresie omawianych kwestii, nabycia nowych umiejętności. Stanowiły okazję do  wymiany doświadczeń oraz wypracowania praktycznych rozwiązań przydatnych w pracy pedagogicznej.

Superwizje koleżeńskie jako działania wspierające prowadzone przez SCWEW w Węgrowie w placówkach ogólnodostępnych

      Superwizje i obserwacje koleżeńskie stanowiły jedną z form wsparcia skierowanych do pracowników przedszkoli i szkół uczestniczących w projekcie pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”   w IV etapie jego realizacji. Prowadzili je specjaliści zewnętrzni zatrudnieni w ramach działania SCWEW w Węgrowie wraz z przedstawicielami Zespołu SCWEW. W okresie od lipca do końca września 2022 r. odbyło się 10 superwizji, po 2 godziny w każdej placówce. Polegały one na obserwacji zajęć ukierunkowanej na dzielenie się wiedzą, spostrzeżeniami, przekazywanie informacji zwrotnych. Miały na celu wzmocnienie kompetencji pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie realizacji ich zadań edukacyjnych. Przeprowadzone obserwacje i superwizje koleżeńskie dotyczyły metod i form pracy stosowanych podczas zajęć, dostosowywania wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów, efektywnego wykorzystania czasu zajęć, pracy rewalidacyjnej z uczniami ze spektrum autyzmu, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji zajęć z uczniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Sprzyjały wymianie doświadczeń, dawały możliwość przekazywania informacji na temat zasad postępowania z uczniami oraz udzielania wskazówek o charakterze doradczym.

Wizyta studyjna w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Świdniku

         Przedstawiciele SCWEW w Węgrowie w ramach współpracy z innymi placówkami tego typu wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Świdniku. Spotkanie stanowiło kontynuację cyklu wizyt studyjnych zapoczątkowanych przez specjalistów z Węgrowa. Członkowie Zespołu SCWEW w Węgrowie udali się do Świdnika w dniu 18.08.2022 r. Wizyta była okazją do prezentacji placówek objętych wsparciem w ramach SCWEW. Uczestnicy wysłuchali wykładu „Porozmawiajmy o superwizji” wygłoszonego przez  dr hab. Annę Prokopiak z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Następnie Pan Maciej Sztorc, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, wygłosił prelekcję na temat „Postawy nauczycieli wobec edukacji włączającej”. Tematyka obu wystąpień była niezwykle ciekawa i przydatna w realizacji zadań wynikających z założeń projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Podczas drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny “Sieć współpracy i samokształcenia – jako narzędzie pracy zespołowej”, podczas którego uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia. Wizyta studyjna była niezwykle owocna, przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń związanych z realizacją powierzonych im zadań.

Wizyta studyjna przedstawicieli SCWEW w Białymstoku, Świdniku i Podgłębokiem w SOSW w Węgrowie

Ważnym elementem działania SCWEW w Węgrowie jest współpraca z innymi placówkami tego typu realizującymi projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Nasza placówka nawiązała bliskie relacje z SCWEW w Białymstoku, SCWEW w Świdniku oraz SCWEW w Podgłębokiem. W dniu 07.07.2022 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą z Węgrowa, Białegostoku, Podgłębokiego i Świdnika.

Wystąpienie przedstawicieli SCWEW w Węgrowie na IX Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej w Siedlcach

       Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie realizuje różnorodne zadania mające na celu propagowanie idei edukacji włączającej w środowisku. W związku z tym przedstawiciele SCWEW wzięli udział w IX Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej „W poszukiwaniu antropologii pedagogicznej. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej.” Kongres odbył się w dniach 23-24 maja 2022 r.  w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Przedsięwzięcie patronatem objęli: JM Rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina, Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Gurda, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik i Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski. Komitet honorowy stanowiły: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPH w Siedlcach dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiki UPH w Siedlcach dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni. Kongres zainaugurował występ dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli świata naukowego z różnych uczelni z terenu Polski i innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Wenezueli. SCWEW w Węgrowie reprezentowały Pani Hanna Kasperowicz – lider projektu oraz Pani Gabriela Strąk – ekspert ds. edukacji włączającej. Podczas swojego wystąpienia Pani Hanna Kasperowicz omówiła zasady i obszary działania SCWEW, zwróciła uwagę na istotną rolę placówek kształcenia specjalnego w modelu ich funkcjonowania. Przybliżyła informacje dotyczące przedszkoli i szkół korzystających ze wsparcia. Przeanalizowała najważniejsze zadania stawiane SCWEW. Podkreśliła duże znaczenie współpracy z placówkami będącymi partnerami w projekcie oraz omówiła najważniejsze obszary tej współpracy. Przybliżyła zrealizowane dotychczas działania projektowe. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się do popularyzacji edukacji włączającej w środowisku.

Kampania społeczna realizowana przez SCWEW w Węgrowie

       Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zakłada realizację kampanii społecznej wspierającej rozwój włączającej społeczności lokalnej. Okazją do zrealizowania tego zadania były obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Zespół SCWEW przygotował happening „Dzień Świadomości Autyzmu i AAC”. Uroczystość odbyła się 05.04.2022 r. Uczestnicy zgromadzili się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i wspólnie przeszli na Rynek Mariacki. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Rady Miasta Węgrowa, zaprzyjaźnionych instytucji, partnerów projektu oraz uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych, w tym: Przedszkola nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Przedszkola nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie, Przedszkola nr 2 „Pod słoneczkiem” w Węgrowie, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego Koala w Węgrowie, Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, liceum i technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku. W formie zdalnej do kampanii przyłączyło się również Przedszkole Samorządowe w Starejwsi. Wszystkich zebranych powitała Pani Hanna Kasperowicz, dyrektor SOSW w Węgrowie i lider projektu. Przybliżyła informacje dotyczące obchodów, cele kampanii oraz założenia edukacji włączającej. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. W dalszej części happeningu uczestnicy bawili się wspólnie przy muzyce, zachęcali do udziału w zabawie mieszkańców Węgrowa, rozdawali ulotki informacyjne. Ulotki zostały także przekazane do szkół uczestniczących  w projekcie spoza Węgrowa i rozpowszechnione w ich lokalnym środowisku. Kampania była skierowana do społeczności lokalnej z terenu powiatu węgrowskiego. Miała na celu przybliżenie informacji na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, poszerzenie świadomości osób ze społeczności lokalnej odnośnie zróżnicowanych potrzeb członków tej społeczności oraz przybliżenie aspektów związanych z budowaniem edukacji włączającej i włączającego środowiska lokalnego.

Podsumowanie konferencji inaugurującej projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

            Konferencja inaugurująca projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie odbyła się w dniu 29.03.2022 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników. Przybyłych gości powitała Pani Ewa Besztak Starosta Węgrowski. Następnie zabrał głos Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, który zaszczycił wszystkich swoją obecnością. Wśród gości znaleźli się także Pani Maria Koc Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Dorota Skrzypek I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z grupą studentów, władz samorządowych z terenu powiatu węgrowskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie i innych instytucji współpracujących z organizatorami. Przybyli także licznie dyrektorzy, nauczyciele z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z terenu powiatu węgrowskiego oraz rodzice kształconych tam uczniów. Informacje na temat założeń projektu oraz zadań realizowanych przez SCWEW przekazała Pani Hanna Kasperowicz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i lider SCWEW. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wystąpień naukowych. Pani prof. Tamara Zacharuk reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wygłosiła prelekcję na temat „Rola i znaczenie edukacji włączającej w procesie inkluzji społecznej”. Pani Ewelina Ciarka ekspert AAC przybliżyła uczestnikom temat  „Optymalizacja narzędzi AAC do możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu”. Prezentację prototypowego rozwiązania – wirtualnej rzeczywistości w terapii nieśmiałości i lęku społecznego oraz w treningu umiejętności społecznych przedstawili Pan dr Andrzej Sędek z Instytutu Pedagogiki i Pan dr Artur Niewiadomski z Instytutu Informatyki UPH w Siedlcach. Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne dotyczące edukacji włączającej oraz wypełnili ankiety ewaluacyjne. Podczas przerwy kawowej i obiadowej mieli okazję do wymiany poglądów na temat omawianych zagadnień i występujących w placówkach oświatowych problemów.           
          Konferencja była transmitowana online, co ułatwiło dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Osoby zainteresowane mogą obejrzeć konferencję wchodząc na stronę internetową SOSW w Węgrowie w zakładkę SCWEW. Organizatorzy mają nadzieję, że przedsięwzięcie przyczyniło się do popularyzacji tematyki edukacji włączającej w środowisku.

KONFERENCJA ONLINE 29.03.2022r.

Odtwórz wideo

KONFERENCJA 29.03.2022r.

Program konferencji:
8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników.
9.00 – 9:30 – Uroczyste otwarcie Konferencji
– p. Maria Koc – Senator RP, p. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski.
09.30 – 10.00 – Pilotażowe wdrożenie SCWEW. Przedstawienie członków Zespołu SCWEW.
– p. Hanna Kasperowicz – dyrektor SOSW w Węgrowie, lider SCWEW.
10.00 – 11.30 – Rola i znaczenie edukacji włączającej w procesie inkluzji społecznej
– dr hab. prof. ucz. Tamara Zacharuk.
11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa.
12.00 – 13.30 – Optymalizacja narzędzi AAC do możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu
– mgr Ewelina Ciarka – ekspert  AAC.
13.30 – 14.30 – Prezentacja prototypowego rozwiązania – wirtualnej rzeczywistości w terapii nieśmiałości i lęku społecznego oraz w treningu umiejętności społecznych.
– dr Artur Niewiadomski – Instytut Informatyki, mgr inż. Kamil Skarżyński – Instytut Informatyki, dr Andrzej Sędek – Instytut Pedagogiki.
14.30 – 15.30 – Obiad.
15.30 – Podsumowanie konferencji
– p. Hanna Kasperowicz – dyrektor SOSW w Węgrowie, lider SCWEW.

DZIEŃ CHORÓB RZADKICH W PLACÓWKACH SCWEW

Światowy Dzień Chorób Rzadkich w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim

       W ramach obchodów Światowego Dnia Chorób Rzadkich w klasach 1-3 odbyły się lekcje poświęcone genetycznym chorobom rzadko występującym oraz ludziom z niepełnosprawnościami. Dzieci wysłuchały opowieści nauczycieli wspartych rysunkami, fotografiami i prezentacjami multimedialnymi. Dowiedziały się, czym są choroby rzadkie, czym się charakteryzują. Na przykładzie trzech z nich – hemofilii, zespołu Pradera-Williego oraz mukowiscydozy, dowiedziały się jak ciężka choroba genetyczna wpływa na życie dzieci i dorosłych. Uczniowie podzielili się też własnymi doświadczeniami oraz wiedzą na temat chorób rzadkich, o których słyszeli w mediach.
     Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy różni, ale możemy mieć takie same marzenia i cele. Nie mamy wpływu na to ,czy urodzimy się z niebieskimi oczami , czy kasztanowymi włosami, ani też na to ,czy urodzimy się w pełni sprawni. Osoby niepełnosprawne nie są osobami chorymi. Ich niepełnosprawności nie da się wyleczyć. Żyją z nią i muszą ją zaakceptować. My wszyscy też. W Polsce żyje około 3 mln osób niepełnosprawnych i my jako społeczeństwo musimy otoczyć je opieką i stworzyć warunki do najlepszego życia. Oglądaliśmy zdjęcia z Olimpiad Specjalnych. Dowiedzieliśmy się co wpływa na powstanie u dziecka zespołu Downa (dodatkowy chromosom) . Ku naszemu zdziwieniu,  uczniowie bardzo dojrzale wypowiadali się na temat tego, że każdy z nas jest wyjątkowy i każdemu należy się szacunek. Do jednej z klas uczęszcza chłopiec, którego siostrzyczka ma zespół Downa. Opowiadał o tym jaka jest i dlaczego uczy się w innej szkole niż on. Zajęcia miały często formę warsztatową. Biblioteka szkolna zgromadziła zestaw książek dla dzieci na temat akceptacji osób z niepełnosprawnościami, które zostały polecone naszym uczniom do przeczytania.           
      Dzieci z oddziałów zerowych uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez szkolną pielęgniarkę. Zajęły się czynnikami wpływającymi na nasze zdrowie, takimi jak: odpowiednie odżywianie i higiena. Rezultatem zajęć były wykonane wspólnie plakaty.

Przedszkole nr 3 im. M. Konopnickiej w Węgrowie

     W lutym w grupie dzieci 5,6 letnich zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce zdrowia. Podczas tego dnia dzieci dowiedziały się najważniejszych zasad zdrowego stylu życia na podstawie Piramidy Zdrowego Odżywiania i Aktywności Fizycznej. Kolejnym etapem zajęć była dyskusja na temat chorób. Powstała burza mózgów pt. „Jakie choroby znamy?”. Dzieci wymieniały nazwy chorób, które znają bądź, które pojawiły się u nich w rodzinie. Najczęściej wymienianymi dolegliwościami były : przeziębienie, złamanie, ból zęba, ból brzucha, ból ucha, alergia. Następnie dzieci zastanawiały się, do jakiego lekarza powinniśmy udać się z wybranymi dolegliwościami. Pojawiły się następujące specjalizacje lekarskie: pediatra, okulista, chirurg, ortopeda, alergolog, laryngolog. Na koniec zajęć dzieci przeniosły się do krainy lekarzy – SZPITALA, w ramach czego odgrywały scenki teatralne w relacji LEKARZ – PACJENT. Podczas scenek pojawiły się różne przybory z asortymentu lekarskiego – stetoskop, ciśnieniomierz, termometr i wiele innych.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Węgrowie

„DZIEŃ CHORÓB RZADKICH – 28.02.2022”

     W obszarze zdrowie- choroba na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych w klasach BS zajęcia o tematyce „ Choroby rzadkie”. Uczniów zapoznano z definicją w/w chorób, jako źródło informacji wykorzystano treści i zdjęcia z internetu, co stanowiło prezentację dla uczniów. Podane były przykłady takich chorób występujących w Polsce. Uczniowie włączyli się do dyskusji, podawali przykłady takich przypadków z ich otoczenia. Opowiedziano historię Lenki chorej na chorobę rzadką, nauczyciel w jednej z klas zasugerował pomoc w ramach szkolnego wolontariatu dla chorej dziewczynki. Uczniowie pomysł przyjęli z entuzjazmem i postanowili przekazać symboliczną sumę z klasowych pieniędzy na koszty leczenia. Wychowawczyni na prośbę uczniów przekazała pieniądze na konto dla chorej Lenki. Zrealizowane tematy zostały udokumentowane w dzienniku elektronicznym.

 Koordynator BS Małgorzata Góral

Niepubliczne Przedszkole DELFINEK w Sulejówku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

Dnia 28 lutego 2022r. obchodziliśmy Dzień Chorób Rzadkich. Jest to międzynarodowa kampania mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób rzadkich i pokazanie, jaki wpływ mają one na codzienność osób chorujących. Po raz pierwszy dzień ten był obchodzony w 2008r.  w Stanach Zjednoczonych i przez 13 lat objął 36 państw. Wykrycie i leczenie chorób rzadkich jest bardzo trudne. Aż 80% z nich ma podłoże genetyczne. Chorób rzadkich jest na świecie od pięciu do ośmiu tysięcy. Łączy je ciężki i zazwyczaj przewlekły przebieg.
W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat chorób rzadkich:
– w oddziale przedszkolnym przeprowadzono zajęcia na temat zdrowia. Następnie dzieci wykonały pracę plastyczną  pt: „ Jak dbam o zdrowie”
– wychowawcy w klasach poruszali tematykę tych chorób,
– pani pielęgniarka przeprowadziła ciekawą pogadankę na temat chorób rzadkich,
– przygotowano gazetkę z najważniejszymi informacjami odnośnie trudności, z jakimi zmagają się osoby dotknięte  chorobami rzadkimi,
– w świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia związane z tematyką chorób rzadkich.

Technikum w Węgrowie

Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. E. Grzymały w Sadownem

DZIEŃ PĄCZKA W PLACÓWKACH SCWEW

W Tłusty Czwartek…pączek łączy!

24 lutego w Tłusty Czwartek obchodziliśmy w I LO Dzień pączka, który odbywał się pod hasłem: „Pączek łączy, bo da się podzielić”. Uczniowie podejmowali rozmaite aktywności, by pokazać, że współpraca, umiejętność dzielenia się i empatia przynoszą pozytywne rezultaty. Tworzyli pomysłowe prace, których motywem przewodnim były hasła: „Pączek łączy”, „Niech, co dobre pączkuje”, „Szkoda, że pączki nie rozmnażają się przez pączkowanie”. W ten sposób dowiedli, że piękną polską tradycję można połączyć z kreatywnymi działaniami, które przynoszą radość innym i pełnią funkcję integracyjną, zgodnie z hasłem: „Podziel się pączkiem! Niech, co dobre, pączkuje!”

Akcja zorganizowana w ramach współpracy Branżowej Szkoły I Stopnia ze SCWEW.

Nawiązując do tradycji ” Tłustego Czwartku” 24 lutego 2022r. w naszej szkole obchodzimy “Dzień Pączka”. W ramach edukacji włączającej uczennice  Branżowej Szkoły I Stopnia przygotowały pyszne pączki. W akcję zaangażowali się również nauczyciele, wykorzystano zaplecze kuchni w internacie, pomoc pracowników kuchni. Gotowe pączki stanowiły poczęstunek dla uczniów i nauczycieli. Perfekcyjnie zaplanowane działania były przyczyną radości, otwartości i akceptacji społeczności szkolnej.

Przedszkole Delfinek

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła tłustych pączków nasmażyła”.

Dobra atmosfera w naszej szkole oraz troska o tradycje to dwa powody, dla których Samorząd Uczniowski zorganizował  – Dzień Pączka. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły mogli tego dnia skosztować pyszne pączki, bo w tłusty czwartek nie powinno liczyć się kalorii. Zgodnie z tradycją w ostatni czwartek przed Wielkim Postem dozwolone jest objadanie się. Jeden z przesądów mówi, że kto nie zje w tłusty czwartek ani jednego pączka, temu w życiu nie będzie się wiodło.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim

Technikum w Węgrowie

Przygotowania do konferencji inaugurującej projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

    W styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy realizację drugiego etapu projektu. Jednym z ważnych przedsięwzięć zaplanowanych w tym okresie jest organizacja konferencji inaugurującej działanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą  w Węgrowie. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem konferencji. Odbędzie się ona w dniu 29.03.2022 r. W programie znajdą się ciekawe wystąpienia prelegentów, treści dotyczące założeń edukacji włączającej, modelu SCWEW oraz zrealizowanych i zaplanowanych na kolejne miesiące działań naszego Centrum. Wkrótce opublikujemy dokładne informacje dotyczące organizacji konferencji, prelegentów i szczegółowy program. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do popularyzacji edukacji włączającej w środowisku lokalnym.

Wypożyczalnia w SCWEW w Węgrowie wkrótce rozpocznie swoją działalność

     Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wśród planowanych rodzajów wsparcia kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zakłada rozpoznanie potrzeb tych placówek w zakresie wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, dokonanie zakupu potrzebnego sprzętu oraz utworzenie i prowadzenie wypożyczalni. W styczniu 2022 r. zakończyliśmy proces przeprowadzania pogłębionych diagnoz w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem. Informacje zgromadzone w przygotowanych raportach z diagnoz wykorzystaliśmy do sporządzenia wykazu najpotrzebniejszego sprzętu specjalistycznego i innych pomocy. Obecnie jesteśmy w trakcie dokonywania zakupów i organizowania wypożyczalni. Niebawem placówki ogólnodostępne będą mogły korzystać ze wsparcia naszego SCWEW w tym zakresie. Wśród działań przewidziana jest także pomoc w doborze sprzętu oraz instruktaże i szkolenia z zakresu jego obsługi. Chcemy, aby nasze działania spełniły w jak największym stopniu oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców oraz przyniosły pozytywne, wymierne efekty.

Rola SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej.

       Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, będący jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, służy wprowadzeniu w życie założeń tego modelu na zasadzie pilotażu.
       Pojęcie edukacji włączającej rozumiane jest tu jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, które ma na celu zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.
Główne cele funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą obejmują:
1)przygotowanie placówek specjalnych do nowej roli w zakresie wdrażania edukacji włączającej
2)zwiększenie efektywności działań na rzecz dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykorzystanie zasobów i potencjału kadry placówek specjalnych
3)poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą, klasą zróżnicowaną
4)wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia lokalnych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości. 
         Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą według założeń modelu ma stanowić ważne ogniwo w systemie kształcenia oraz działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Przewiń do góry Skip to content