UCZESTNICY SCWEW

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. D. Krasińskiego w Węgrowie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. D. Krasińskiego  w Węgrowie znajduje przy ulicy K. Szamoty 35. Uczy się tutaj  w  22 oddziałach 447 uczniów.  Teren wokół szkoły otoczony jest lasem, jest kilka boisk sportowych oraz dwie  siłownie, jedna w budynku, a druga na zewnątrz.  W czasie przerw, na lekcjach wychowania fizycznego, po zajęciach młodzież ma możliwość kontaktu z naturą, może odpocząć, pograć w piłkę, zrelaksować się. Uczniowie w szkole mają do dyspozycji bibliotekę, stołówkę, salę gimnastyczną oraz bardzo dobrze wyposażone  pracownie: chemiczną, biologiczną, fizyczną, geograficzną, historyczną, informatyczną, dwie pracownie językowe oraz pracownie języka polskiego i matematyki. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w tablicę interaktywną. Uczniowie angażują się w wiele konkursów i projektów, a wszystkie informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej szkoły. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Zajęcia proponowane uczniom w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej to zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, z trudnościami w komunikacji językowej,  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno -społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,  zajęcia terapeutyczne  (integracja sensoryczna) oraz porady i konsultacje udzielane przez pedagoga, psychologa, doradcę zawodowego.

Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku

Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku swoją działalność rozpoczęło dnia 01 lutego 2009 roku. Placówka mieści się w nowoczesnym, przestronnym, dobrze wyposażonym i dostosowanym do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych budynku. W związku z tym od wielu lat prowadzimy edukację włączającą, a realizacja programów terapeutycznych odbywa się w dostoswanych do tego celu salach.

Ogromnym atutem naszego przedszkola jest doskonała kadra pedagogiczna oraz terapeutyczna.
Przy przedszkolu znajduje się wspaniały plac zabaw, którego  powierzchnia wynosi ok. 4000m2 położony jest wśród drzew, krzewów i kwiatów. Zajęcia rekreacyjne w takim miejscu to dla naszych pociech niesamowita frajda! Ponadto nasze przedszkole mieści się w spokojnej, zalesionej części Sulejówka dzięki czemu mamy również możliwość prowadzić edukację przyrodniczą w terenie.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim to placówka o blisko 50-letniej historii. Na przestrzeni pięciu dekad zdołała wypracować dobrą markę szkoły bezpiecznej, przyjaznej, a jednocześnie utrzymującej wysoki poziom nauczania, potwierdzony imponującymi wynikami egzaminów zewnętrznych oraz sukcesami w przedmiotowych i artystycznych konkursach, a także zawodach sportowym na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Piątka postrzegana jest w środowisku lokalnym jako placówka wyróżniająca się nie tylko ze względu na wysoką jakość edukacji, o której świadczy liczne grono laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, ale także jako szkoła ucząca samodzielności, propagująca postawy prospołeczne, patriotyczne, ekologiczne, a przy tym  otaczająca profesjonalną opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, placówka dbająca o wyrównywanie ich szans edukacyjnych. 
      Do mocnych stron szkoły należy doświadczona, bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna pracująca z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania oraz nowoczesnych technologii informacyjnych, wzorowo układająca się współpraca z rodzicami oraz wciąż rozwijająca się baza lokalowa, wzbogacona m.in. o pierwszy w Polsce ogród rekreacyjny Minecraft, zrealizowany według projektu uczniów Piątki. W szkole w ciągu ostatnich lat realizowane były liczne projekty profilaktyczne i edukacyjne, m.in.  projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w ramach którego grupa uczniów uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Portugalii.

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem kształci uczniów w klasach I – VIII oraz w oddziałach przedszkolnych. Po zmianach w systemie oświaty nauka odbywa się w dwóch budynkach przy ulicy Kościuszki 72 w Sadownem. Do jednego uczęszczają dzieci klas I – III (6 oddziałów) i 4 oddziały przedszkolne – w sumie 200 osób. W drugim budynku uczą się dzieci z klas IV – VIII (9 oddziałów – 194 osoby). Szkoła posiada 26 sal lekcyjnych (w tym 2 pracownie komputerowe), pracownię języków obcych, pracownię chemiczną, 2 gabinety pedagogiczne, 1 logopedyczny, 2 biblioteki, 3 świetlice, zaplecze kuchenne, salę gimnastyczną. Oprócz wymienionych pomieszczeń szkoła dysponuje stadionem sportowym z tartanową bieżnią, boiskiem piłkarskim ze sztucznej trawy, boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw przeznaczonym dla najmłodszych uczniów szkoły. Korzystamy również z Gminnej Hali Sportowej, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie w szkole zatrudnionych jest 39 nauczycieli, w tym 2 pedagogów i logopeda, 10 pracowników administracji i obsługi. 33 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 mianowanego, 2 kontraktowego, 1 stażysty. Są to pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Wśród nich są osoby posiadające kwalifikacje do pracy z uczniami ze SPE (oligofrenopedagodzy,  socjoterapeuta, nauczyciele do edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, kilku posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej).  Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym m.in. poprzez organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne,  filmowe oraz wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną w postaci kół zainteresowań, zajęć rewalidacyjnych, korekcyjono – kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej i zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Prowadzone są również zajęcia fizjoterapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Młodzież bierze udział w akcjach charytatywnych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”, „Paczuszka dla maluszka”), występach w szkolnym kole teatralnym, dyskotekach szkolnych i imprezach klasowych. Szkoła wychowuje uczniów w duchu patriotycznym – organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe. Ważną działalnością edukacyjną placówki jest organizowane przedmiotowych konkursów szkolnych. W szkole odbywają się również konkursy ortograficzne, recytatorskie, czytelnicze, literackie, matematyczne, plastyczne, ekologiczne, muzyczne. Uczniowie osiągają również wiele sukcesów uczestnicząc w różnorodnych zawodach sportowych. Mocną dyscypliną szkoły jest piłka nożna i halowa, unihokej oraz rozgrywki tenisa stołowego. To w tych dyscyplinach szkoła od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w zawodach o zasięgu powiatowym. W ramach członkostwa w UKS oraz w związku z realizacją programu „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sadowne” uczniowie korzystają z darmowych wyjazdów na basen, lodowisko i kręgle.
      W celu zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się uczniów po naszych drogach szkoła systematycznie organizuje egzamin na kartę rowerową. Ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje kształcenie i wychowanie uczniów poprzez edukacje ekologiczną. Uczniowie wdrażani są do działań na rzecz ochrony środowiska – corocznie szkoła przystępuje do akcji „Sprzątanie świata”, „Spotkania z przyrodą,”. Odbywają się zbiórki baterii, korków, kasztanów (żołędzi). Uczniowie mają możliwość rozwijania swojej aktywności społecznej biorąc czynny udziału w Samorządzie Uczniowskim, Uczniowskim Klubie Sportowym. W szkole działa koło misyjne, teatralne, turystyczne, ekologiczne, 123 Drużyna Harcerska „Włóczykje”, BwRD oraz zajęcia sportowe. Placówka ściśle współpracuje z organem prowadzącym i nadzorem pedagogicznym oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, SANEPiD-em w Węgrowie, PCPR-em w Węgrowie, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Łochów, Dyrekcją Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Kołem Myśliwskim „Świętego Huberta”, „Lot”, TP „Bocian”, Węgrowskim Ośrodkiem Kultury, parafią, kuratorem sądowym, fundacjami i wydawnictwami.
      Bardzo ważnym ogniwem życia szkoły jest współpraca z rodzicami. To rodzice wpływają na treści zawarte w programie wychowawczym szkoły, wskazują na kierunki ich działań. Współdecydują o organizowaniu w szkole imprez kulturalno – rozrywkowych, (wyjazdu do kina, teatru, koncertach filharmonii) czy wycieczek szkolnych. Wspólnie z rodzicami rozwiązywane są problemy wychowawcze
i zdrowotne uczniów.  Duża grupa rodziców czynnie uczestniczy w życiu szkoły biorąc udział w przygotowaniu ślubowania klas I, organizacji mikołajek, Wigilii Bożonarodzeniowej, Choinki Noworocznej, zakończenia szkoły przez uczniów kl. VIII.
      W ramach promocji, szkoła prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są najciekawsze wydarzenia z życia społeczności uczniowskiej, ich osiągnięcia, informacje dla rodziców oraz dokumenty szkoły.
       Nasza szkoła jest placówką przyjazną. Wspiera rozwój ucznia oparty na systemie wartości – szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i etyczną, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.
Kadra kierownicza:
Małgorzata Koroś      – dyrektor
Małgorzata Zyśk        – wicedyrektor
Marek Konik              – wicedyrektor
Sylwia Ilczuk             – kierownik świetlicy szkolnej

I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie – „otwieramy tu oczy na świat i serca dla ludzi…”

I Liceum Ogólnokształcące to szkoła z ponad stuletnią tradycją. Mieści się w kompleksie budynków przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Węgrowie. Jest miejscem przyjaznym dla wszystkich uczniów, także tych ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, gwarantując im poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego.
I  Liceum w Węgrowie znane jest w środowisku jako szkoła oferująca wysokie standardy kształcenia, wychowania i opieki. W naszą ofertę nauczania włączamy innowacje oraz projekty. Prowadzimy współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach, który objął patronatem klasy humanistyczne oraz Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Dzięki temu nasi uczniowie mają okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, wykładach, a także seminariach prowadzonych przez pracowników naukowych tych uczelni. W ramach nowatorskiej edukacji organizujemy wycieczki, badania plenerowe, wyjazdy do teatru i kina. Szkoła proponuje uczniom zajęcia pozalekcyjne odpowiadające ich zainteresowaniom i potrzebom. Nasza kadra to zespół profesjonalistów nastawionych innowacyjnie wobec podejmowanych działań i wdrażających elementy oceniania kształtującego zgodnie z ideą „Szkoły bez ocen”. Współpracujemy ze szkołami z innych krajów, instytucjami i placówkami naukowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu.
Szkoła nieustannie się zmienia, dostosowując się do potrzeb uczniów i współczesnego świata, a działaniom naszej społeczności przyświecają słowa: „Otwieramy tu oczy na świat i serca dla ludzi…”

Technikum w Węgrowie

W Technikum w Węgrowie – cykl kształcenia trwa 5 lat. Absolwenci naszej szkoły kształcącej w zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik ekonomista, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik handlowiec mogą podejmować pracę w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, obsługą klientów administracji publicznej, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Kwalifikacje i umiejętności zdobyte w tej szkole umożliwiają także założenie własnej firmy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie

W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zawodowe. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole lub na turnusach dokształcania w formie kursów. Kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy – klasy wielobranżowe (uczeń ma wówczas status pracownika młodocianego). Warsztaty szkolne kształcą w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz (praktyka odbywa się  w szkole, w specjalistycznych pracowniach ).  ZSP w Węgrowie jest również ośrodkiem kursowym i egzaminacyjnym.  Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe. Może również kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie mieści się przy ul. Kościuszki 16. Obecnie do oddziałów klas I – VIII uczęszcza 824 uczniów i uczennic, a do oddziału przedszkolnego 21 dzieci.  Uczniowie kształcą się w klasach ogólnodostępnych, sportowych i integracyjnych. Placówka posiada dobrą bazę lokalową obejmującą 31 sal lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe, bibliotekę z systematycznie wzbogacanym księgozbiorem, gabinety terapeutyczne oraz 3 bogato wyposażone świetlice, które swą opieką otaczają codziennie ponad 250 uczniów. Co roku placówka wzbogaca się o nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Szkoła dysponuje również bogatym zapleczem sportowym: nowoczesną halą, trzema salami, kompleksem boisk oraz dwoma estetycznymi i bezpiecznymi placami zabaw. Szkoła Podstawowa Nr 2 jest monitorowana i ogrodzona, co zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do gimnastycznymi nauki i odpoczynku. W szkole odbywają się liczne konkursy i zawody sportowe. Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoją aktywność  społeczną biorąc czynny udział w Samorządzie Uczniowskim.

Przedszkole Artystyczne Koala

Przedszkole Artystyczne Koala funkcjonuje od 2012 roku. Siedziba przedszkola znajduje się przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego. Początkowo placówka liczyła dwa oddziały. W 2019 roku otworzono Filię Przedszkola znajdującą się przy ulicy Willowej. Placówka łącznie liczy 6 oddziałów.
Przedszkole Artystyczne Koala to  miejsce,   w  którym  śmiech,  radość  i  poczucie  bycia  Kimś  Wyjątkowym    sprawiają,  że  podopieczni  czują  się  szczęśliwi.  Miejsce,  w  którym  odkryte  i  docenione są  mocne  strony  każdego  dziecka. Dbanie  o  wszechstronny  rozwój  dziecka,  zaszczepienie  w  nim  pasji  twórczych,  rozwijanie zdolności  i  wspomaganie  rozwoju to cele jakimi kierują się nauczyciele.
Każde  dziecko  znajdzie  tu pomoc,  zrozumienie,  szacunek  oraz kompleksową  opiekę i  terapię  specjalistów.  W  przedszkolu i żłobku wspieramy  rozwój  dzieci  z  różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.
Przedszkole Artystyczne Koala funkcjonuje od 2012 roku. Siedziba przedszkola znajduje się przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego. Początkowo placówka liczyła dwa oddziały. W 2019 roku otworzono Filię Przedszkola znajdującą się przy ulicy Willowej. Placówka łącznie liczy 6 oddziałów.
Przedszkole Artystyczne Koala to  miejsce,   w  którym  śmiech,  radość  i  poczucie  bycia  Kimś  Wyjątkowym    sprawiają,  że  podopieczni  czują  się  szczęśliwi.  Miejsce,  w  którym  odkryte  i  docenione są  mocne  strony  każdego  dziecka. Dbanie  o  wszechstronny  rozwój  dziecka,  zaszczepienie  w  nim  pasji  twórczych,  rozwijanie zdolności  i  wspomaganie  rozwoju to cele jakimi kierują się nauczyciele.
Każde  dziecko  znajdzie  tu pomoc,  zrozumienie,  szacunek  oraz kompleksową  opiekę i  terapię  specjalistów.  W  przedszkolu i żłobku wspieramy  rozwój  dzieci  z  różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie

Przedszkole Nr 3 im.  Marii Konopnickiej w Węgrowie istnieje od 10 grudnia 1984 roku i mieści się przy ulicy Wieniawskiego 1 z  dala od miejskiego hałasu i ulicznego kurzu.  Budynek jest  dwu kondygnacyjny w którym jest  75 miejsc dla dzieci 3-6 letnich.  Sale zabaw są doskonale urządzone pod względem estetycznym i funkcjonalnym.  Jest wiele kącików tematycznych i zabawek. Nie lada atrakcją jest suchy basen, a w nim ok. 6000 piłeczek. Przedszkole jest wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. W placówce funkcjonuje biblioteczka przedszkolaka. Dzieci wypożyczają książki do domu,  które rodzice im czytają. Podczas zajęć popołudniowych odbywają się spotkania z „Bajubajem” Pracownicy przedszkola czytają dzieciom książki.  Bardzo dobrze urządzony jest teren wokół przedszkola. Rośnie tu wiele gatunków drzew od klonów, dębów i kasztanowców po świerki, sosny i modrzewie. Zieleń jest mocną stroną naszego przedszkola. Aspirujemy do miana placówki leśnej. Widać to już przy wejściu na posesję. Na terenie wokół budynku zaaranżowane są : część edukacyjna i rekreacyjna. W części edukacyjnej urządzone są dwie ścieżki dydaktyczne tj. „ Ptaki naszego regionu”  Drugą ścieżką edukacyjną jest „Nadleśnictwo Przedszkolowo – leśna polana edukacyjna” Wyposażona jest w terenowe pomoce  edukacyjne. Odbywają się tu zajęcia dydaktyczne z edukacji leśnej. Część rekreacyjna jest bogato wyposażona w różnorodny sprzęt do zabaw ruchowych. Dużym powodzeniem cieszy się huśtawka wahadłowa, ścianka wspinaczkowa, a także zjeżdżalnia z torem w plastikowej rurze. Uzupełnieniem wyposażenia placu zabaw są dwie altanki, w których odbywają się zajęcia plenerowe, a także przy sprzyjającej aurze dzieci spożywają tu podwieczorki. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe tj. rytmika i religia.  Dzieci objęte są pomocą logopedyczną i opieką psychologiczną. Placówka bierze udział w wielu konkursach organizowanych przez szkoły i różne instytucje. Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w środowisku lokalnym.

UCZESTNICY PILOTAŻU SCWEW W WĘGROWIE:

Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala w Węgrowie

Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

Technikum w Węgrowie

Szkoła Branżowa I stopnia w Węgrowie

 

PARTNERZY PILOTAŻU SCWEW W WĘGROWIE:

PCPR w Węgrowie

PPP w Węgrowie

BP w Węgrowie

MSCDN w Siedlcach

Przewiń do góry Skip to content