PROJEKT W RAMACH POKL

Lepszy start – szansą dla młodzieży niepełnosprawnej

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt nosi tytuł „Lepszy start-podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” . Skierowany jest do młodzieży z zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz małej gastronomii. Weźmie w nim udział 38 beneficjentów, uczniów naszego Ośrodka. Koordynatorem projektu jest Agnieszka Wiśniewska - wicedyrektor SOSzW w Węgrowie.

Główne cele projektu to:

 • podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych
  z terenu Powiatu Węgrowskiego
 • kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych na progu dorosłości.
  Podjęte działania będą także sprzyjały:
 • korygowaniu zaburzeń rozwojowych przez udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych
 • wyrównywaniu braków w zakresie wiadomości i umiejętności
 • rozwijaniu umiejętności w zakresie ICT
 • rozwijaniu umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego
 • nabywaniu umiejętności związanych ze zdobywanym zawodem
 • poznawaniu współczesnego rynku pracy i kierujących nim zasad
 • wdrażaniu do współdziałania w grupie, planowania pracy i odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • przygotowanie do pracy i pełnienia ról społecznych w dorosłym życiu

 • Beneficjenci wezmą udział w zajęciach z przedmiotów zawodowych gastronomicznych teoretycznych i praktycznych, przedmiotów ogólnokształcących oraz w zajęciach terapeutycznych. Uzyskają także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Podjęte kompleksowo działania wpłyną na podniesienie atrakcyjności zajęć z zakresu przedmiotów zawodowych, dostarczą motywacji do nauki, wzbogacą młodzież o nowe umiejętności przydatne na współczesnym rynku pracy (takie jak znajomość języka obcego czy obsługi komputera), zwiększą szanse na pomyślne zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  Projekt będzie realizowany przez okres 10 miesięcy ze środków przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL. Wymagany wkład własny w wysokości 12,75 % wartości projektu pokrywa organ prowadzący – Powiat Węgrowski.

Hanna Kasperowicz

Przewiń do góry Skip to content