PRACA W OPARCIU O MODEL TEACCH

W klasie pierwszej jest trzech uczniów z autyzmem, natomiast w klasie drugiej jest czworo dzieci z autyzmem oraz jedno dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną. Nasza szkoła zapewnia dzieciom naukę, zabawę, opiekę i bezpieczeństwo podczas całego pobytu uczniów w szkole.  Opiekę nad dziećmi przed zajęciami i po nich sprawują wychowawcy świetlicy szkolnej. Natomiast w czasie zajęć nauczyciele oraz asystent osoby niepełnosprawnej. Treści, metody, formy i organizacja pracy dostosowana jest do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Uczniowie mają dostosowane i zmodyfikowane do swych możliwości programy nauczania. Ponadto każdy uczeń posiada swój indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) oparty na badaniu narzędziem PEP-R.

   Uczniowie  naszych klas mają bardzo bogaty plan nauczania. Korzystają z następujących zajęć: edukacja wczesnoszkolna, religia, język angielski, logoterapia, reedukacja, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, terapia taktylna oraz alternatywne metody komunikacji. Nasi podopieczni chętnie biorą udział we wszystkich zajęciach, stymulujących ich ogólny rozwój oraz pozwalających na wdrażanie do optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

    Podczas naszej pracy stosujemy różne formy i metody, co sprawia, że zajęcia są ciekawe, a udział w nich daje dzieciom radość. W komunikacji korzystamy z piktogramów oraz preferujemy pracę w ustrukturalizowanym środowisku, struktury odnoszą się do czasu     i przestrzeni. Piktogramy to graficzny system komunikacyjny. Zasadą konstrukcji znaków tego systemu jest: czarne tło  i biała figura. Każdy ze znaków opisany jest literowo w postaci wyrazu określającego treść znaku. System piktogramów trafił do Polski ze Szwecji poprzez Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie. Piktogramy są przeznaczone dla wszystkich osób nie mówiących werbalnie  w celu ułatwienia im kontaktu i komunikacji z otoczeniem. Metoda koszykowa na której pracują dzieci ma na celu uporządkowanie dziecku pracę, wprowadzić ład i harmonię w jego działaniu, poprzez co daje poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad otoczeniem. Dzięki owej metodzie uczeń wie, co ma robić, ile ma do zrobienia, jaka jest kolejność wykonywania poszczególnych etapów czynności oraz co wystąpi po skończeniu wszystkich zadań. W tej sytuacji podejmuje nawet mniej lubiane aktywności, gdyż w planie po ich zakończeniu jest nagroda. Nasza klasa przystosowana jest do pracy Metodą Koszykową, ponieważ w naszym pomieszczeniu znajduje się specjalny regał przeznaczony do tej formy pracy, tablice korkowe na których mają dzieci wizualny plan pracy oraz koszyki.(zdjęcie naszej Sali) Każde dziecko ma swoje biurko przy którym pracuje. Praca zaczyna się od umieszczenia przez nauczyciela po lewej stronie piktogramów, które symbolizują przedmioty, czynności jakie dziecko będzie wykonywać danego dnia. W koszykach po lewej stronie wkładamy przedmioty adekwatne piktogramom (np. piktogram muzyka w koszyku płyta, przybory muzyczne). Dziecko siedzące przy biurku patrzy na pierwszy piktogram, który sygnalizuje mu jaką czynność za chwilę będzie wykonywał, następnie sięga po pierwszy koszyk od dołu kładzie go na swym biurku, wyjmuje przedmioty jakie się w nim znajdują, później  nauczyciel wypowiada instruktaż słowny niekiedy, ze względu na słabszą percepcję słuchową dzieci z autyzmem instrukcje trzeba powtórzyć, pamiętając o odpowiedniej intonacji i modulacji głosu po czym dziecko zabiera się do wykonania czynności. Po skończonej pracy wychowanek odkłada przybory do koszka i przekłada koszyk na prawą stronę, przeczepia także piktogram na stronę prawą. Taki rozwój sytuacji oznacza wykonanie pierwszego zadania co za sobą niesie przystąpienie do kolejnych postawionych przed uczniem prac. Po zrealizowaniu wszystkich celów na najwyższej półce zazwyczaj na ucznia czeka zasłużona nagroda. W naszych klasach Metoda Koszykowa bardzo dobrze sprawdza się podczas pracy z dziećmi z autyzmem.

Wychowawcy:  klasa   Ia –  Renata Brzezik

klasa IIb – Magdalena Dawidziuk

Przewiń do góry Skip to content