GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

Jedną z metod pracy prowadzoną w naszym Ośrodku jest gimnastyka korekcyjna. Celem tych zajęć są ćwiczenia i zabawy wspomagające prawidłowy rozwój układu mięśniowego, wyrabiającego nawyk prawidłowej postawy ciała, a tym samym zapobiegające powstawaniu wad postawy.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ułatwiają swobodę poruszania się, kształtowania zmysłu równowagi, koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w oddziałach zerowych, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole zawodowej. Zajęcia odbywają się w małych grupach liczących od 1 do 4 uczniów oraz indywidualnie.

Uczniowie na zajęcia kwalifikowani są na podstawie przeprowadzonych badan przez lekarza. Praca z tymi dziećmi odbywa się w oparciu o specjalistyczną diagnozę medyczną. Stwierdzone wady są sygnałem do rozpoczęcia postępowania korekcyjnego i ustalenia indywidualnego zestawu ćwiczeń do występującej wady.

W bieżącym roku szkolnym terapią objętych jest 59 uczniów.

Najczęściej występujące wady u tych uczniów to:

·        plecy okrągłe

·        skolioza

·        plecy okrągło – wklęsłe

·        płaskostopie

·        odstające łopatki

·        wady kończyn dolnych

Terapia opiera się na prowadzeniu ćwiczeń ruchowych mających na celu skorygowanie wad postawy i zapobiegać ich powstawaniu.

Przykłady ćwiczeń:

·        ćwiczenia ogólnorozwojowe tułowia, kończyn górnych i dolnych

     w różnych płaszczyznach

·        ćwiczenia specjalne – korygujące określoną wadę

·        ćwiczenia elongacyjne – w przypadku wykrycia i usuwania przykurczów mięśniowych

·        ćwiczenia oddechowe w różnych pozycjach z zachowaniem prawidłowej postawy ciała

·        ćwiczenia z oporem w celu zwiększenia masy mięśniowej w obrębie kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, kończyn górnych i kończyn dolnych

·        ćwiczenia wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe

·        ćwiczenia kształtujące mięśnie

·        ćwiczenia rozciągające mięśnie

·        ćwiczenia odciążające

·        gry i zabawy ruchowe

Każda jednostka lekcyjna dzieli się na 3 części:

1.     część wstępna – ćwiczenia pobudzające i rozgrzewające

2.     część główna – realizacja zasadniczego celu

3.     część końcowa – fizyczne i psychiczne uspokojenie ćwiczących

Metodą wspomagającą gimnastykę korekcyjną prowadzoną w Ośrodku jest metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Celem tej metody jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, usprawnienie ruchowe, świadomość przestrzeni i dzielenia tej przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywanie z nimi kontaktu.

Ze strony nauczyciela istotne jest podtrzymywanie u dziecka motywacji do czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych. W ramach prowadzonych zajęć stosowane są sprawdzone metody i ćwiczenia, które dobierane są indywidualnie do każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb.

  Dużą wartość stanowią ćwiczenia w wodzie, dlatego też uczniowie korzystają z zajęć na basenie, przestrzegając obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Treści i zadania nauczyciela gimnastyki korekcyjnej ujęte są w dokumentacji pracy. Dokumentację pedagogiczną stanowi prowadzony dziennik z wykazem uczestników, rozkładem materiału, zapisem odbytych lekcji, frekwencją uczestników, ogólnym planem pracy oraz rejestrem rozmów instruktażowych z rodzicami.

Dokumentację medyczną stanowi pisemna informacja lekarza o rodzaju i stopniu stwierdzonych zaburzeń, przeciwwskazaniach dotyczących stosowania niektórych ćwiczeń oraz wyniki uproszczonych badań ortopedycznych.

Współpraca z rodzicami polega na udzielaniu instruktażu ćwiczeń domowych, udziale w zajęciach otwartych i pedagogizacji.  Sala do gimnastyki korekcyjnej wyposażona jest w odpowiednie przyrządy i przybory niezbędne do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych. Zajęcia prowadzone są również w formie zabaw i gier, które wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

Przewiń do góry Skip to content