DOGOTERAPIA

Dogoterapia opiera się na wykorzystaniu, w terapii osób niepełnosprawnych, bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem – psem terapeutą. Ten bezpośredni kontakt pozwala wytworzyć specyficzną relację między pacjentem a psem terapeutą.

Podstawowym założeniem terapii kontaktowej z udziałem psów jest możliwość tworzenia w czasie sesji terapeutycznej warunków, w których pacjent ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji własnej osoby.

Pies akceptuje niezgrabne ruchy i zbyt gwałtowne reakcje osoby niepełnosprawnej. Całkowicie poddaje się aktywności osoby niepełnosprawnej. Pozwala odczuwać zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych działań, daje poczucie sukcesu, mobilizuje do działania, wzbudza motywację do zaproponowanego przez terapeutę ćwiczenia. Chęć nawiązania bliskiego kontaktu ze zwierzęciem sprawia, że osoba niepełnosprawna stara się wykonywać ćwiczenia bez pomocy i wsparcia. Dzięki temu osiąga samodzielność.

Dogoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację może być stosowana w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród osób uczestniczących w zajęciach mogą znaleźć się m.in.:

·        osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

     i znacznym,

·        osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

·        osoby z cechami autystycznymi,

·        osoby z zespołem Downa,

·        osoby z wodogłowiem,

·        osoby z ADHD,

·        osoby z zaburzeniami zachowania,

·        osoby z padaczką,

·        osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym,

·        osoby cierpiące na schizofrenię,

·        osoby z niepełnosprawnością ruchową,

·        ludzie starsi

Dzięki zajęciom terapeutycznym z udziałem psów można osiągnąć wiele efektów terapeutycznych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem osoby niepełnosprawnej:

·        nawiązywania i pogłębiania kontaktu dzieci z psem – wiele dzieci przełamuje lęk przed zwierzęciem,

·        aktywności dziecka – dzieci na widok psa stają się ożywione ruchowo

     i głosowo, chętnie uczestniczą w ćwiczeniach, są skoncentrowane w  

     czasie ich wykonywania, wykazują własną inicjatywę,

·        kształtowania i doskonalenia orientacji w układzie własnego ciała – dzieci lepiej wskazują poszczególne części ciała,

·        poznania budowy ciała psa – dzieci rozpoznają i próbują nazwać części ciała psa,

·        sfery ruchowej – dzieci doskonalą sprawność ruchową,

·        sfery emocjonalnej – udaje się kształtować i rozwijać umiejętności identyfikowania i okazywania emocji,

·        wyciszania się – uczestnik zajęć poprzez kontakt z psem wycisza swe emocje,

·        umiejętności naśladowania – dzieci uczą się dostrzegania i naśladowania czynności wykonywanych przez psa,

·        wykonywania komend – dzieci samodzielnie wydają proste komendy,

·        samodzielności – osoby niepełnosprawne samodzielnie starają się wykonywać zadania,

·        umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć – uczestnicy zajęć uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia w sposób werbalny i niewerbalny w zależności od swoich możliwości,

·        poznania i stopniowego opanowania czynności pielęgnacyjnych związanych z psem – dzieci poznają czynności pielęgnacyjne związane z psem, uczą się je wykonywać,

·        poznania zasad bezpiecznego przebywania z psami – dzieci uczą się, że są bezpieczne tylko z psami – terapeutami, natomiast inne psy powinny budzić ich respekt,

·        kształtowanie nawyków higienicznych – osoby uczestniczące w ćwiczeniach uczą się, że po zajęciach ze zwierzętami trzeba wyczyścić ubranie z sierści i umyć ręce,

·        wyzwalanie spontanicznych reakcji głosowych i werbalnych – ogólne ożywienie podczas kontaktu z psem powoduje wyzwolenie reakcji głosowych i słownych. SA to okrzyki samogłoskowe, sylabowe, wyrazy dźwiękonaśladowcze oraz artykułowane słowa,

·        wzbogacanie zasobu słownictwa – dziecko może wymawiać nowe słowa, które poznało w nowej dla siebie sytuacji

·        doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego- w trakcie odpowiednio zaaranżowanych ćwiczeń doskonalona jest sprawność języka, warg, żuchwy. Dziecko naśladuje np. ruchy języka psa towarzyszące piciu wody.

W naszym Ośrodku pracują  trzy psy o różnym temperamencie, wielkości i ubarwieniu, co powoduje duże zainteresowanie, brak nudy, a zarazem zaspokaja różne potrzeby dzieci chorych. Są to:

·        biszkoptowy labrador retriever Ralfie

·        czarny labrador retriever Guiness

·        brązowy nowofundland Porter

W czasie naszych zajęć terapeuta potrafi przy pomocy psa dotrzeć tam, gdzie innym dotrzeć się nie udaje.

Przewiń do góry Skip to content