SZTUKA BEZ BARIER … – PROJEKT W RAMACH POKL

Projekt „Sztuka bez barier”- szansą twórczego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Węgrowie rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt nosi tytuł „ Sztuka bez barier”. Weźmie w nim udział osiemnastu beneficjentów, uczniów SOSZW w Węgrowie mieszkających w internacie ośrodka, pochodzących z terenu Powiatu Węgrowskiego i powiatów ościennych. Koordynatorem projektu jest Maria Krasnodębska- kierownik Internatu SOSZW w Węgrowie.
Celem głównym projektu „ Sztuka bez barier” jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, umożliwiające zdobycie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, poprzez integrację grupową i społeczną.
Działania projektowe przyczynią się do:

 • kształtowania poczucia przynależności do społeczności internackiej oraz środowiska lokalnego
 • rozwijania postawy twórczej
 • kształtowania kultury estetycznej i wrażliwości na otaczający świat
 • nabycia umiejętności ruchowych i sprawności plastyczno- manualnych
 • rozwijania wyobraźni i ekspresji
 • nabywania samodzielności i konstruktywnej pracy w grupie
 • współdziałania ze środowiskiem lokalnym
  W wyniku podjętych działań projektowych uczniowie będą potrafili:
 • umieć świadomie planować efektywne działania oraz prezentować swoje wytwory w środowisku lokalnym
 • likwidować bariery oraz przełamywać zahamowania kształtując postawę tolerancji i życzliwości
  Beneficjenci wezmą udział w zajęciach plastycznych, manualnych i ruchowych metodą dr Sally Goddard. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą wychowankom uwierzyć we własne siły i możliwości. Integrując się ze środowiskiem lokalnym, zmienią nastawienie i stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, poprawią funkcjonowanie uczestników w codziennym życiu.
  Projekt będzie realizowany przez okres 9 miesięcy ze środków przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL.
  Hanna Kasperowicz

Przewiń do góry Skip to content