PROJEKT STOWARZYSZENIA SPONIA

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym rozpoczyna od stycznia 2011 r realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt nosi tytuł „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego”. Skierowany jest on do osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Węgrowskiego, będących uczniami zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły przysposabiającej do pracy w SOSzW w Węgrowie i podopiecznymi Stowarzyszenia .
Głównym celem projektu jest aktywizacja młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie sprzyjająca integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu poprzez zaoferowanie zajęć korygujących zaburzenia utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie.
Beneficjenci wezmą udział w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i zainteresowania, tj. warsztatach ceramicznych, zajęciach plastyczno – technicznych, czytelniczo – recytatorskich, informatycznych. Odbędą się także zajęcia sekcji pływackiej, co pozwoli na korygowanie wad postawy i usprawnianie fizyczne naszych podopiecznych.
Wdrożenie działań zainicjuje zmiany mentalności i sposobu myślenia osób niepełnosprawnych, przyczyni się także do przezwyciężenia ich niechęci do podejmowania jakiejkolwiek aktywności. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost świadomości społecznej na temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Projekt w całości będzie realizowany ze środków EFS, przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL.

Ewa Szyndler-Kułak Prezes Stowarzyszenia SPONiA

Przewiń do góry Skip to content