KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „LEPSZY START”

W dniu 23 maja 2011 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „ Lepszy start – podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” wdrażanego w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.2. Projekt realizowany jest od września 2010 roku do czerwca 2011 r. Zajęcia prowadzone z beneficjentami rozpoczęły się w październiku 2010r., a zakończą w maju 2011r. W działaniach projektowych bierze udział 38 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. K. Makuszyńskiego w Węgrowie, którzy uczestniczą w następujących rodzajach zajęć:
1) w ramach bloku przedmiotów zawodowych

 • podstawy przedsiębiorczości
 • podstawy rachunkowości
 • technologia gastronomiczna
 • zajęcia praktyczne
  2) w ramach bloku przedmiotów ogólnokształcących
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • zajęcia w zakresie ICT
  3) w ramach bloku zajęć terapeutycznych
 • reedukacja
 • logopedia
 • biofeedback
  4) w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego beneficjentów
 • zajęcia grupowe i indywidualne z pedagogiem
 • zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem.
  Konferencja służyła podsumowaniu zrealizowanych działań i przedstawieniu efektów pracy nauczycieli i uczniów. W spotkaniu uczestniczyła: Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Ewa Besztak – Wicestarosta Węgrowski, dyrektorzy i nauczyciele szkół lokalnych oraz beneficjenci i ich rodzice.
  W części oficjalnej konferencji zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą rezultaty realizowanych zadań oraz fotografie z prowadzonych zajęć. Zostali zapoznani przez koordynatora projektu Panią Agnieszkę Wiśniewską z przebiegiem działań zgodnym z harmonogramem i szczegółowym budżetem. Mieli możliwość obejrzenia albumu „Połączył nas Lepszy Start”, zawierającego informacje, anegdoty, zdjęcia, przepisy kulinarne opracowywane w trakcie działań projektowych. W części artystycznej zebrani obejrzeli program pt. „ Dziennik lekcyjny” przygotowany przez beneficjentów podczas zajęć projektowych. Goście otrzymali upominki z logotypami promującymi projekt. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego można było porozmawiać z nauczycielami prowadzącymi zajęcia o szczegółach realizacji projektu i korzyściach z niego płynących.
  Wszystkim szkołom życzymy, aby miały możliwość skorzystania ze środków EFS w ramach uczestnictwa w projektach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Hanna Kasperowicz

Przewiń do góry Skip to content