KLASA II – III D GIMNAZJUM

Do oddziału łączonego uczęszcza 5 chłopców. Klasa II d liczy jednego ucznia , zaś klasa III d czterech. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach lekcyjnych jak i wszystkich imprezach i wydarzeniach szkolnych. Chłopcy są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.
Praca dydaktyczno – wychowawcza opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych, ustalonych dla każdego ucznia, na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania, przez zespół specjalistów. Przy doborze do klasy decydujące były potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. Pozwoliło to na indywidualizację oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych
Przedmioty nauczane w gimnazjum to:
Funkcjonowanie w środowisku;
Plastyka;
Technika
Muzyka ;
Wychowanie fizyczne;
Religia
Funkcjonowanie w środowisku- głównym celem przedmiotu jest przekazanie treści oraz wykształcenie umiejętności i sprawności, umożliwiających sprawniejsze egzystowanie w życiu społecznym, w miarę możliwości samodzielnie i niezależnie.
W ramach przedmiotu wyodrębnić można pięć działów:
Samoobsługa, która obejmuje kształtowanie i doskonalenie takich umiejętności, jak ubieranie się, jedzenie, higiena osobista, dbałość o zdrowie.
Uspołecznienie, mające na celu coraz lepsze przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych, a także usprawnienie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
Środowisko przyrodnicze, obejmujące rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie, kształtowanie umiejętności działań w środowisku przyrodniczym,
Elementarne pojęcia matematyczne,
Umiejętność czytania i pisania.
Technika- w ramach kształcenia technicznego dążymy do dalszego usprawniania w zakresie malej motoryki, szerszego poznania materiałów i produktów, ich właściwości i przydatności w życiu codziennym, działania na materiałach za pomocą narzędzi i prostych urządzeń technicznych.
Muzyka- celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej uczniów i rozbudzanie zainteresowań muzyką, wzbogacanie mowy poprzez naukę piosenek, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu i głosu, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowe, relaks przy muzyce.
Plastyka- celem zajęć jest rozwój wyobraźni i aktywności twórczej, wyrażanie nastroju uczniów poprzez pracę plastyczną oraz rozwój sprawności manualnych.
Wychowanie fizyczne- głównym celem zajęć jest nabywanie przez uczniów umiejętności uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych, niwelowanie i korygowanie wad postawy , wykształcenie nawyków współpracy w grupie podczas wyjść i spacerów, wykonywanie poleceń nauczyciela i zadań sprawnościowych.
Nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjno – terapeutycznego uczniów czuwa wychowawca klasy wspierany przez nauczyciela wf-u, nauczyciela muzyki, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, pedagoga, logopedę, nauczyciela terapii pedagogicznej, terapeutę metody EEG Biofeedback, Terapii Taktylnej i Integracji Sensorycznej.

Wychowawca klasy II-III d gimnazjum Kamila Błażejczyk

Przewiń do góry Skip to content