INNOWACJA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie jest placówką z wieloletnią tradycją, dbającą o wszechstronny rozwój i dobre przygotowanie naszych wychowanków do podjęcia dorosłego życia. Szczególny nacisk kładziemy na indywidualną pracę dostosowaną do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego dziecka. Uczymy tolerancji, wrażliwości, odpowiedzialności, kształtujemy poczucie własnej wartości. A nad rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna doskonaląca swoją wiedzę i umiejętności. Zespół tworzą nauczyciele nastawieni na nowatorskie działania edukacyjne.
SOSW znalazło się w gronie szkół, które swoimi nowatorskimi działaniami starają się stworzyć model kształcenia młodzieży przystający do naszych czasów. Stało się tak dzięki innowacji – terapia taktylna, która jest realizowana w Ośrodku przez cztery kolejne lata począwszy od września 2011. Nasza innowacja zebrała już na etapie planowania wiele pozytywnych recenzji ze strony rodziców dzieci uczęszczających do Ośrodka.
Autorem i realizującym innowację jest niżej podpisana, a adresatami uczniowie oddziałów zerowych, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Warto wspomnieć, że jednym z założeń innowacji jest aktywizowanie oraz podjęcie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów, których zadaniem będzie wspieranie swoich dzieci i stały kontakt ze szkołą oraz terapeutą.
Nowatorstwo programowe jakim jest terapia taktylna, polega na podawaniu dotyku i wyciszaniu, proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.
Tego rodzaju terapia może być stosowana przy wielu wyzwaniach rozwojowych ( nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia zachowania, upośledzenie umysłowe, autyzm, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia okołoporodowe)
Przewidywane efekty : Prowadzenie terapii taktylnej wpływa dodatnio na stymulację zmysłu dotykowego i hormonalnego, optymalizację funkcjonowania układu nerwowego , poprawę rozwoju ruchowego, reguluje poziom napięcia mięśniowego.
Tworząc innowację pedagogiczną w dobie reformy oświatowej, wyszłam naprzeciw potrzebom ucznia, dbając o jego wszechstronny rozwój. Na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka. Oferta ta powstała w wyniku zdiagnozowanych potrzeb uczniów . Wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy, pozwala dzieciom na pewną swobodę działania, przyczynia się do wzrostu atrakcyjności szkoły oraz jej wszechstronnego rozwoju.
W pierwszym roku prowadzenia terapii taktylnej poddano 16 uczniów . W wyniku analizy ankiet ewaluacyjnych, które wypełniali rodzice oraz wychowawcy, można stwierdzić, że sposób prowadzenia innowacji oraz forma pracy terapeuty spotkały się z dużą akceptacją. Uczniowie, rodzice oraz wychowawcy wypowiadali się również jednogłośnie, że podczas realizacji innowacji było wiele okazji na poznanie możliwości własnego ciała, kontroli nad nim oraz różnorodnymi defektami. Udział w innowacji pomógł im uświadomić sobie, jak należy dbać o emocje i panować nad słabościami.
W wyniku badania rodziców można stwierdzić, iż są również zadowoleni z udziału swoich dzieci w tej innowacji. Jednogłośnie wypowiedzieli się, że realizacja innowacji była zgodna z założeniami i celami. Program był bardzo interesujący, a ich dzieci chętnie uczestniczyli w zajęciach, dzieci chętnie chodziły na zajęcia, a uczęszczanie na zajęcia było potrzebne. Rodzice oraz wychowawcy uczniów biorących udział w innowacji jednogłośnie stwierdzili, że terapia taktylna wywołała pozytywne zmiany w sferze fizycznej, psychicznej oraz edukacyjnej.
Zapotrzebowanie na terapię taktylną spotkało się z aprobatą organu prowadzącego, który w bieżącym roku szkolnym zwiększył liczbę godzin terapeutycznych, co umożliwiło większej liczbie dzieci korzystania z terapii.
Nieśmiałe kroki we wprowadzaniu innowacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym stały się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Rezultaty, jakie obserwują rodzice oraz wychowawcy, dają nadzieję na lepsze jutro dla naszych wychowanków.
Każdy sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu przez dzieci, terapeutę oraz rodziców i dyrekcję, którzy wspierają realizację innowacji.

Osoba wdrażająca innowację: Małgorzata Mieszało

Przewiń do góry Skip to content