Kolejna wizyta nauczycieli ze Słowacji w ramach programu Comenius Regio

Przedstawiciele regionu Nitra ze Słowacji po raz kolejny odwiedzili Powiat Węgrowski. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom”  dniach od 16  do 20 września 2013r. i stanowiła jedno z działań zaplanowanych w ramach współpracy następujących instytucji:

1) Powiat Węgrowski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży   w Węgrowie

2) Obvodný úrad Nitra

Spojená škola Zlaté Moravce

Špeciálna základná škola s vyuˇcovacím jazykom mad’arským Hurbanovo

Centrum volneho casu Nevady

       Współpraca dobywa się na wielu płaszczyznach związanych z doskonaleniem zawodowym, zdobywaniem wiedzy i umiejętności przez nauczycieli obu regionów, wymianą doświadczeń, wykorzystaniem zdobytej wiedzy w pracy z uczniami oraz  wdrażaniem nowych treści do programów edukacyjnych w obszarach dotyczących między innymi różnych dyscyplin sportowych, edukacji przyrodniczej, prozdrowotnej, ekologicznej, turystyki, promowania zdrowego stylu życia, systemów edukacyjnych w obu krajach, metod nauczania, budowania i integracji zespołu nauczycieli.

      Podczas wizyty nauczyciele z obu regionów partnerskich wzięli udział w szkoleniach z zakresu metodyki nauczania gry w piłkę nożną i unihokeja; ringo, palanta, nordic walking – form aktywności sportowej promujących zdrowy styl życia; turystyki i rekreacji ruchowej z wykorzystaniem walorów krajobrazowych najbliższej okolicy; budowania i motywowania zespołu nauczycieli i form wsparcia pracy zespołowej, przeciwdziałania agresji i wypaleniu zawodowemu – skutkom długotrwałego stresu, metod nauczania stosowanych w edukacji specjalnej. Odbył się także międzynarodowy turniej sportowo-rekreacyjny z udziałem przedstawicieli z Polski i Słowacji. Goście odwiedzili również Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie, gdzie dowiedzieli się wiele o zasadach funkcjonowania tego typu placówek oraz formach pomocy udzielanej dorosłym osobom niepełnosprawnym. Wzięli  udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Węgrowa zorganizowanym na terenie Urzędu Miasta w Węgrowie, dotyczącym między innymi systemu edukacji w krajach partnerskich  w kontekście kształcenia osób niepełnosprawnych.

       Wizyta przedstawicieli regionu partnerskiego ze Słowacji była bardzo owocna, bogata w nowe wiadomości i doświadczenia, które przydadzą się nauczycielom w pracy pedagogicznej. Odbyte szkolenia cechował wysoki poziom merytoryczny. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczył też udział w turnieju sportowo-rekreacyjnym, podczas którego uczestnicy wykazali się umiejętnościami z zakresu gry w tenisa stołowego, palanta, piłkę nożną, piłkę ręczną i unihokeja. Uczestniczyli także w rajdzie rowerowym po najbliższej okolicy. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane.

Agnieszka Wiśniewska

Asystent koordynatora projektu

Przewiń do góry Skip to content